มณฑลทหารบกที่ 19 รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 4 อัตรา

Advertisement Advertisement   มณฑลทหารบกที่ 19 รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 ธันวาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 19 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.1 พนักงานบริการเวชบริภัณฑ์ โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท (อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท) 1 อัตรา 1.2 พนักงานสูทกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท (อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท) 1 อัตรา 1.3 พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสัสดีจังหวัดจันทบุรี (ปฏิบัติงาน ณ จังหวัด จันทบุรี) (อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว […]

สำนักงานเขตหลักสี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 29 อัตรา

  สำนักงานเขตหลักสี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564 สำนักงานเขตหลักสี่ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่รับสมัคร 1.) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท สังกัดฝ่ายโยธา 1.2 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 1.3 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท 1.4 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 1.5 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) 8 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 1.6.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) 7 […]

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา

  ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิ ม.3 ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2564 ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 4 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทน เป็นรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทน เป็นรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึง 14 […]

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเข้า รับราชการเป็น พนักงานราชการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 7 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 (ชาย/หญิง) 2. ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 (หญิง) 3. ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. (ชาย/หญิง) เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 9 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ณ อาคารตึกอำนวยการ ชั้น 2 แผนกธุรการและกำลังพล กองอำนวยการ […]

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 820 อัตรา

  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 820 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-9 ธันวาคม 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 1. พนักงานบริการ 55 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราเงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริการ การดูแลรักษาอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และการรับ – ส่งเอกสารและพัสดุ จังหวัดที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, ลพบุรี, พระนครศรีอยุธยา, นครสวรรค์, นครราชสีมา, ราชบุรี 2. พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ 102 อัตรา (ชาย กองหนุน) อัตราเงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท […]

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน ในสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย) 1. ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า (2) มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (3) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติในหน้าที่ 2. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า (2) มีความรู้เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงต่าง ๆ เช่น งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ เบื้องต้น (3) […]

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 อัตรา

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในด้านพาณิชยศาสตร์ การบัญชี การเงิน หรือบริหารธุรกิจ ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ตำแหน่ง 4 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท – […]

กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา วุฒิ ปวช./ม.3/ม.6

  กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา (ชาย) (อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลาย (ม.6) – รับสมัครเฉพาะบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย) 2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา (ชาย) (อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง […]

สำนักงานเขตจตุจักร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 73 อัตรา บัดนี้-13 ธ.ค.64

  สำนักงานเขตจตุจักร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 73 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ธันวาคม 2564 สำนักงานเขตจตุจักร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่รับสมัคร (อัตราเงินเดือน ไม่รวมค่าครองชีพ) 1.1 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) 20 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690.-บาท 1.2 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.-บาท 1.3 ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถกวาดและดูดฝุ่น) 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690.-บาท 1.4 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) 37 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,640.-บาท 1.5 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.-บาท 1.6 ตำแหน่งนายท้ายเรือ 1 อัตรา […]

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานห้องปฏิบัติการ 29 พ.ย.-3ธ.ค.64

  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม2564 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลาย (ม.6) ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถพิมพ์ใบสมัครจากเอกสารแนบท้ายประกาศ หรือ ขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ (อาคารอำนวยการ) ที่อยู่ 218 หมู่ 6 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม2564 […]

1 38 39 40 50