สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

Advertisement Advertisement   สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน 1) ค่าจ้าง 9,400 บาท 2) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท 3) เงินค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท (จะได้รับเมื่อผ่านทดลองการปฏิบัติงาน 6 […]

กรมบัญชีกลาง รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา บัดนี้-27 ธ.ค.64

  กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-27 ธันวาคม 2564 สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิ ม.3 ขึ้นไป) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล วัน เวลา และวิธียื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสามารถ ดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้ (1) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 8 – 27 […]

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน 15 อัตรา

  สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 มกราคม 2565 สำนักการระบายน้ำ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่รับสมัคร กองระบบท่อระบายน้ำ กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 * – ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400.- บาท กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2 – ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 4,400.- บาท – ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 5 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,690.- บาท กลุ่มงานวิศวกรรมท่อระบายน้ำ – ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400.- บาท […]

มณฑลทหารบกที่ 36 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ

  มณฑลทหารบกที่ 36 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ (ชกท.640) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ธันวาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 36 รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ตำแหน่งพลขับรถ (ชกท.640) แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 36 (อัตรา สิบเอก) คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 ผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา มารดา เป็นบุคคลสัญชาติไทย 2.2 มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป 2.3 เป็นทหารกองหนุนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับ ตามปี พ.ศ. ส่วนสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป 2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร และมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และฉบับที่แก้ไข […]

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2564 จังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม หรือ 2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรกรรม 3. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ 4. สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือใช้งานอินเทอร์เน็ต 2. ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ […]

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 15 อัตรา

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-16 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล 1. พนักงานเวชสถิติ ประจำงานเวชสารสนเทศ 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,920 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ ทางการพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน หรือ ทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน หรือได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. ช่างเทคนิค ประจำฝ่ายสนับสนุนบริการ 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,920 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขา […]

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครพนักงานช่วยการพยาบาล 96 อัตรา

  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 96 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2564 กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 96 อัตรา คุณวุฒิ/สาขา มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวรายเดือน 1,310 บาท 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 เพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 80 กิโลกรัม 2.2 มีสัญชาติไทย แต่มิใช่โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย 2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข […]

ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

  ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2564 ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430.- บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ม.3 หรือ ม.ศ. 3 หรือ 2. เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Down load ใบสมัครจาก web site : dld.go.th/person หัวข้อพนักงาน ราชการ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ เลขที่ 122/54 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 […]

โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 46 อัตรา

  โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักจัดการงานทั่วไป 6 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 10,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการเลขานุการ […]

มณฑลทหารบกที่ 19 รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 4 อัตรา

  มณฑลทหารบกที่ 19 รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 ธันวาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 19 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.1 พนักงานบริการเวชบริภัณฑ์ โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท (อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท) 1 อัตรา 1.2 พนักงานสูทกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท (อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท) 1 อัตรา 1.3 พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสัสดีจังหวัดจันทบุรี (ปฏิบัติงาน ณ จังหวัด จันทบุรี) (อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท) […]

1 37 38 39 50