องค์การป่าไม้ รับสมัครบรรจุพนักงาน21อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-10มี.ค.66

Advertisement Advertisement   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 1 ปี 21 อัตรา 1. งานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริหารกลาง 1 อัตรา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป, การเลขานุการ, อักษรศาสตร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, นิติศาสตร์ 2. งานสื่อสิ่งพิมพ์ฯ สำนักบริหารกลาง 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาโฆษณา, สื่อดิจิทัล, ออกแบบนิเทศศิลป์ 3. งานตรวจสอบข้อมูลบัญชี สำนักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาบัญชีการเงิน, การจัดการทั่วไป, และสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบข้อมูลบัญชี 4. งานนิติการ 2 สำนักกฎหมาย 1 อัตรา ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต 5. งานบังคับคดี สำนักกฎหมาย […]

13อัตรา!! สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3-ป.ตรี 13-24มี.ค.66

  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 2. เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา ปวช.ทุกสาขาวิชา 3. พนักงานบริการ 2 อัตรา วุฒิไม่ต่ำวกว่า ม.3 สมัครทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 13-24มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

380อัตรา!! กรมอุทยานฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 120 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา 3. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา 4. เจ้าหน้าที่การเกษตร 2 อัตรา ปวช.ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรกรรม 5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 8 อัตรา ปวช.ในทุกสาขาวิชา 6. เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา ปวช.ในทุกสาขาวิชา 7. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. 8. นายช่างศิลป์ 1 […]

สสจ.สระบุรี รับสมัครบรรจุพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3-ป.ตรี 9-15มี.ค.66

  ประกาศจังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เภสัชกร 1 อัตรา -ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 3. วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกําหนด 4. นิติกร 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 5. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชารัฐศาตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและ การธนาคาร 7. […]

รพ.สระบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี 9-15มี.ค.66

  โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เภสัชกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 3. วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 4. นิติกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ 5. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ปวส.สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร 7. นายช่างเทคนิค […]

เทศบาลตําบลบ้านบางม่วง รับสมัครบรรจุพนักงานจ้าง 11 อัตรา 2-14มี.ค.66

  เทศบาลตําบลบ้านบางม่วง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 2. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ไม่จํากัดวุฒิ 3. ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา ไม่จํากัดวุฒิ 4. ตําแหน่ง ภารโรง 1 อัตรา ไม่จํากัดวุฒิ 5. ตําแหน่ง คนงาน (ดับเพลิง) 1 อัตรา ไม่จํากัดวุฒิ 6. ตําแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 1 อัตรา วุฒิ มศ.3 หรือ ม.3 7. ตําแหน่ง คนงาน 1 อัตรา ไม่จํากัดวุฒิ 8. ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา […]

78อัตรา!! กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานวุฒิ ม.3-ป.ตรี บรรจุ กทม.-ภูมิภาค

  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน วุฒิ ม.3-ป.ตรี 33 ตำแหน่ง 78 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.treasury.go.th หรือ https://treasury.thaijobjob.com บัดนี้-3มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

อบต.ชัยมงคล รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี บัดนี้-10มี.ค.66

  องค์การบริหารส่วนตําบลชัยมงคล รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลชัยมงคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 2. ตําแหน่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา 3. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา 4. ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 5. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา 6. ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา 7. ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ 2 อัตรา 8. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขอรับและยื่นใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สํานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตําบลชัยมงคล (ชั้น 2) […]

กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน 78 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 24ก.พ.-3มี.ค.66

  ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 นักบัญชี ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. วิศวกรควบคุมคุณภาพ ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 4. นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 3 อัตรา วุฒิ ปวส. 5. ช่างทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 6. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 7. […]

แขวงบำรุงทางแก่งคอย รับสมัครช่างฝีมือ วุฒิ ม.3 2-13มี.ค.66

  แขวงบำรุงทางแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน ปฏิบัติงานตำแหน่งช่างฝีมือ ปฏิบัติงานด้านช่างก่อสร้าง และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 354 บาท ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ลงนามสัญญา ถึงวันที่ 31มี.ค.67 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เพศชาย อายุ18-45 ปี พ้นภาระทางทหาร วุฒิ ม.3 สมัครด้วยตนเองที่ แขวงบำรุงทางแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 2-13 มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3 50