30อัตรา!! หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี

Advertisement Advertisement   หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 30 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ (สาขาการบริหารธุรกิจ การบริหารทั่วไป การจัดการ การจัดการทั่วไป การเลขานุการ) อักษรศาสตร์ (ยกเว้นศิลปกรรมศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (ยกเว้นดุริยางคศาสตร์) รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ) 2. พนักงานสัตวรักษ์ 1 อัตรา ชาย/หญิง ป.ตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสัตวแพทย์ 3. ช่างกลการเกษตร 8 อัตรา ชาย/หญิง ปวช./ปวส. (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา) 4. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 3 อัตรา ชาย/หญิง ปวช./ปวส. (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา) Advertisement 5. ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา ชาย/หญิง ปวช./ปวส. […]

กฟน.รับสมัครบรรจุช่างสายอากาศ วุฒิ ม.3 เพศชาย 26อัตรา 20-26ก.พ.66

  การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) 26 อัตรา เงินเดือนแรกบรรจุ 11,350 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.3 เพศชาย อายุ 18-28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (20ก.พ.66) พ้นภาระทางทหารแล้ว สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. แต่ไม่เกิน 185 ซม. และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย BMI 18.5-22.9 (ตารางค่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูง น้ำหนัก ตามเอกสารท้ายประกาศ) สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้ ว่ายน้ำได้ มีความสามารถในการได้ยิน เข้าใจและสื่อสารโต้ตอบได้ในระยะความสูงอย่างน้อย 12 เมตรจากระดับพื้นดิน ผ่านการตรวจสุขภาพตาและสมรรถภาพทางการมองเห็น สมรรถภาพทางการได้ยิน รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 20-26 ก.พ.66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ปวส.21-27ก.พ.66

  กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มีประสบการณ์ทำงานด้านช่างไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงาน 2. พนักงานบริการ 2 อัตรา (ทำหน้าที่ดูแลสถานที่ของทางราชการ) วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. 3. พนักงานบริการ 4 อัตรา (ทำหน้าที่จัดเลี้ยง, จัดสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ) วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. บุคลิกภาพดี สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. มีประสบการณ์ หรือผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดเลี้ยงและการจัดสถานที่ 4. พนักงานพัสดุ 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. 5. พนักงานธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. 6. พนักงานสูทกรรม 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. คุณสมบัติเฉพาะที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ […]

กรมการสื่อสารทหาร รับสมัครบรรจุวุฒิ ม.3-ปวส.10อัตรา 16-24ก.พ.66

  กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา 1. พนักงานธุรการ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 2. พนักงานทางสาย 3 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส.หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 3. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 4. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 5. พนักงานเขียนโปรแกรม 3 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 6. พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า […]

แขวงบำรุงทางศรีราชา รับสมัครลูกจ้างสถานที่ วุฒิ ม.3 16-24ก.พ.66

  แขวงบำรุงทางศรีราชา กองบำรุงทางฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างปฏิบัติงานสถานที่ แขวงบำรุงทางศรีราชา วุฒิ ม.3 สัญชาติไทย อายุ 18-35 ปี หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหาร สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการแขวงบำนุงทางศรีราชา ชลบุรี 16-24ก.พ.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี รับสมัครลูกจ้างซ่อมบำรุงทาง เพศชาย วุฒิ ม.3 20-28ก.พ.66

  แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงทาง และอาคาร งานโยธาอื่น ๆ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 354 บาท ระยะเวลาจ้าง 3เม.ย.66-31มี.ค.67 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เพศชาย พ้นภาระทางทหารแล้ว อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3 สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการแขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภายในวันที่ 20-28 ก.พ.66 โทร.0-3451-2994 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.กระบี่ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี 20-24ก.พ.66

  โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักโภชนาการ 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 2. ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา (กลุ่มงานผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก จักษุ) วุฒิ ม.3/ม.6 เคยปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจาก ม.6 3. ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม) วุฒิ ม.3/ม.6 เคยปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจาก ม.6 4. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย […]

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครนักวิเคราะห์(ป.โท)คนขับรถ(ม.3) 15-24ก.พ.66

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ 5 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท วุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์สาธารณะ ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก โดยบัตรที่ออกให้ดังกล่าวจะต้องไม่หมดอายุภายในวันปิดรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กทม. โทร.0-2298-5880-7 ต่อ 2222 2104 2105 และ 2106 ภายในวันที่ 15-24ก.พ.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี บัดนี้-28ก.พ.66

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาชีพและสายสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาชีพ 5 อัตรา ประจำหลายวิทยาเขต – นิติกร สังกัดส่วนกลาง จ.นครปฐม 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ – นายช่างโยธา สังกัดวิทยาเขตล้านนา จ.เชียงใหม่ 1 อัตรา ปวช./ปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ, เทคนิควิศวกรรมโยธา, เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง, เทคนิคสถาปัจยกรรม, โยธา, สำรวจ, ก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม, ช่างก่อสร้าง, ช่างสำรวจ, ช่างโยธา, หรือในสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยฯ กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ – พนักงานขับรถ สังกัดวิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 มีประสบการณ์ขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลและยังใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน ต้องทำงานเป็นทีม หรือทำงานนอกเวลาราชการ และไปค้างคืนนอกสถานที่ได้เป็นเวลานาน ๆ ขับรถยนต์ให้บริการได้ทุกประเภท (รถเก๋ง, รถตู้) มีทักษะซ่อมบำรุงได้ […]

รพ.พุทธชินราช รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี 13-18ก.พ.66

  โรงพยาบาลพระพุทธชินราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจาก ม.6 2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8 อัตรา วุฒิ ม.3 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 3. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 4. เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา ปวส./อนุปริญญา 3 ปี ทุกสาขาวิชา สมัครทางเว็บไซต์ https://budhosp.thaijobjob.com ภายในวันที่ 13-17ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3 4 50