ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา รับสมัครคนสวน-คนขับรถ 9-12ม.ค.66

Advertisement Advertisement ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ 1. พนักงานบริการ (คนสวน) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านดูแลสวนและงานเกษตร เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ Advertisement 2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,000 บาท ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) มีความประพฤติเรียบร้อย มนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรงเหมาะสมกับตำแหน่งที่ รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ตาบอดสี หัวใจผิดปกติ ความดันโลหิต หรือโรคสังคมรังเกียจ พ้นพันธะทางทหาร มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2 ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีกระทำผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือเสพยาเสพติดใดๆ ขอรับใบสมัครด้วยตนเองหรือดาวน์โหลดได้ที่เพจเฟสบุ๊ค ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา […]

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างประจำ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

  คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ตำแหน่งลูกจ้างประจำชั้น 2 ทำหน้าที่พนักงานบริการทั่วไป (บริกรชั้น 2) จำนวน 7 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,740 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ตั้งแต่ บัดนี้-6 ม.ค.66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ หัวข้อประกาศรับสมัครงาน 4.1.1 เข้าสู่เว็บไซต์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร www.mof.or.th 4.1.2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน (แนบเอกสารเฉพาะที่ประกาศในข้อ 5) 4.1.3 กรอกข้อมูลใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน และจัดส่งมาที่ E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 6 มกราคม 2566 4.2 ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 100 บาท โดยชำระเงินที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ใช้ทั่วไป) สาขาเตาปูน เลขที่บัญชี […]

เรือนจำกลางสมุทรปราการ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.3/ปวช. บัดนี้-23ม.ค.66

  เรือนจำกลางสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดเรือนจำกลางสมุทรปราการ 1. พนักงานขาย 2 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 2. พนักงานพิมพ์ 2 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ปวช. ทุกสาขา 3. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (ชาย) วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตรงตามที่กฎหมายกำหนด มีหนังสือรับรองการทำงานระบุถึงลักษณะงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ (ถ้ามี) ขอและยื่นใบสมัครได้ บัดนี้-23ม.ค.66 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางสมุทรปราการ เลขที่ 333 หมู่ 5 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2313-7145 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

อ.ต.ก.รับสมัครลูกจ้างประจำ7อัตรา วุฒิ ม.3 บัดนี้-6ม.ค.66

  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ตำแหน่งลูกจ้างประจำชั้น 2 ทำหน้าที่พนักงานบริการทั่วไป (บริกรชั้น 2) จำนวน 7 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,740 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิ ม.3 รับสมัครบัดนี้-6ม.ค.66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางอีเมล์ E-mail : [email protected] **ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 100 บาท โดยชำระเงินที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ใช้ทั่วไป) สาขาเตาปูน เลขที่บัญชี 020 – 1 – 02414 – 4 และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail : [email protected] พร้อมกับ ใบสมัครงานและหลักฐานการสมัครภายในวันที่ 5ม.ค.66 เวลา 16.30 น. […]

โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 73 อัตรา

  โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) บัดนี้-29 ธ.ค.65  พนักงานธุรการ(กลุ่มงานจักษุวิทยา)  นักกิจกรรมบำบัด(กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด(กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)  นักเทคนิคการแพทย์(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก)  พนักงานประจำห้องทดลอง(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก)  เจ้าพนักงานธุรการ(กลุ่มงานเภสัชกรรม)  พนักงานประจำห้องยา(กลุ่มงานเภสัชกรรม)  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม(กลุ่มงานเภสัชกรรม)  พนักงานทั่วไป(กลุ่มงานเภสัชกรรม)  นักวิชาการเงินและบัญชี(กลุ่มงานการเงิน)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(กลุ่มงานการเงิน)  พยาบาลวิชาชีพ(กลุ่มการพยาบาล)  ผู้ช่วยพยาบาล(กลุ่มการพยาบาล)  พนักงานช่วยเหลือคนไข้(กลุ่มการพยาบาล)  พนักงานเปล(กลุ่มการพยาบาล)  พนักงานซักฟอก(กลุ่มการพยาบาล)  ช่างตัดเย็บ(กลุ่มการพยาบาล)  พนักงานทั่วไป(กลุ่มงานทันตกรรม) พนักงานช่วยเหลือคนไข้(กลุ่มงานทันตกรรม)  พนักงานประกอบอาหาร(กลุ่มงานโภชนศาสตร์)  พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค(กลุ่มงานรังสีวิทยา)  พนักงานช่วยเหลือคนไข้(กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและทางเลือก) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ชั้น4) อาคารประสิทธิ์พัฒนา ตั้งแต่วันที่ 23-29 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ08.30-15.30น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สสจ.พิษณุโลก รับสมัครพนักงาน21อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 3-9ม.ค.66

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา ภายใน 3-9ม.ค.66 – พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย ในวันและเวลาราชการ – พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.ชาติตระการ – พนักงานบริการ 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือวุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.บางระกำ – พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.บางระกำ – พนักงานประจำตึก […]

สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน89อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 3-9ม.ค.66

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 2. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด 3. แพทย์แผนไทย 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 4. พยาบาลวิชาชีพ 33 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 5. นักวิชาการสาธารณสุข 8 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค […]

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครพนง.ช่วยเหลือคนไข้ 10อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 3-9ม.ค.66

  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา ค่าจ้างทดลองปฏิบัติงาน ได้รับค่าจ้างอัตราค่าจ้างรายวัน วันละ 315.65 บาท ถ้ามีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่โรงพยาบาลฯ กำหนด จะได้รับค่าจ้างในอัตรา เดือนละ 7,260 บาท ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย /เพศหญิง สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ วุฒิ ม.3/ม.6 กรอกข้อมูลการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เวปไซต์https://www.sunpasit.go.th/ หัวข้อ “รับสมัคร งาน” 3-9ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี รับสมัครลูกจ้าง27อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 4-10ม.ค.66

  รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งที่ 1 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 620 บาท วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาเซลล์วิทยา หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ตำแหน่งที่ 2 พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 620 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ตำแหน่งที่ 3 ผู้ช่วยพยาบาล 12 อัตรา ค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 380 บาท มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี […]

ธ.ก.ส.ลำพูน รับสมัครผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ วุฒิ ม.3 ขับรถได้

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ สังกัดสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลำพูน (ไม่ผ่าน ก.พ.) ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 25-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศีกษาที่ ก.พ. รับรอง นับถึงวันที่สิ้นสุดวันรับสมัคร มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือประเภทสาธารณะ หรือประเภทขนส่งทางบก มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร และต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตท้องที่การดำเนินงานของจังหวัดลำพูน โดยคำนึงถึง ความสามารถในการเดินทางจากที่พักไปปฏิบัติหน้าที่ได้ทันเวลาที่ธนาคารกำหนด และให้นับระยะเวลารวมกันได้ไม่น้อย กว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำพูน เลขที่ 19 ถ.วังขวา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน บัดนี้-29ธ.ค.565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 14.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ […]

1 2 3 4 47