มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-22ก.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ 1.ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หรือสาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา (เน้นการสอนวิชาภาษาไทย) จํานวน 1 อัตรา 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ 4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (กรณีไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู จะต้องพัฒนาตนเอง เพื่อ ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ได้ภายใน ๒ ปี) 5. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ผู้สมัครที่มีประสบการณ์สอนในกลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ภาษาไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา) 2.ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,000 บาท 1. […]

โรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครพนักวิชาการพัสดุ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-26ก.ค.67

  ประกาศจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา อัตราค่าตอบแทน: 18,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 26 ก.ค. 2567 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะแพทย์ จุฬาฯ รับสมัคร จนท.บริการการศึกษา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-29ก.ค.67

  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท (หากมีประสบการณ์ อาจพิจารณาค่าประสบการณ์ที่เหมาะสม) ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดประกาศรับสมัคร สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Zoom และ Canva ได้ดี มีทักษะในการจัดการงาน multitasking อย่างเป็นระบบภายในเวลาที่กำหนด หากมีทักษะการออกแบบ/มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี มีผลทดสอบภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ (มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามระเบียบคณะฯ) มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี เปิดรับสมัครทางอีเมล์ [email protected] บัดนี้-29ก.ค.67 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ป.ตรี 16-31ก.ค.67

  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ 1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 2.ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ 3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัตราว่าง : 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 9,400 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาสายอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2567 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ ดาวน์โหลดรายละเอียด ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th หัวข้อ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง > ข่าวสมัครงานกระทรวงกำรคลัง > ข่าวสมัครงาน […]

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับสมัครพนักงาน65อัตรา ปวช./ป.ตรีทุกสาขา 23ก.ค.-9ส.ค.67

  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.1 นักวิเคราะห์ (ด้านยุทธศาสตร์) ระดับ 3 จำนวน 5 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 1.2 นักวิเคราะห์ (ด้านบริหารความเสี่ยง) ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2. นักจัดการงานทั่วไป ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 3. นักส่งเสริมกิจการสังคม ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 4. นักบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – […]

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน 21 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 17ก.ค.-8ส.ค.67

  ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ 20 อัตรา อัตราเงินเดือน: – ผู้ที่ได้รับการบรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 21,450 บาท – ผู้ที่ได้รับการบรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาโทอัตราเงินเดือน 25,050 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ – เป็นผู้ที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. (หนังสือรับรองภาค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ (วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567) หรือเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงานผู้ตรวจการ แผ่นดินในการสอบครั้งนี้ 2.ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: – ผู้ที่ได้รับการบรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 21,450 บาท – ผู้ที่ได้รับการบรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาโทอัตราเงินเดือน 25,050 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : […]

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-16ก.ค.67

  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 76 ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 76 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 76 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตำแหน่ง อาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ทั้งนี้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติในการรับรองคุณวุฒิสำนักงาน ก.พ. ได้ที่ https://accreditation.ocsc.go.th สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ – ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย – ปฏิบัติงานครบ 1 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานราชการ จะได้รับค่าตอบแทนปลายปี เป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมวุฒิบัตร – อาสาพัฒนา (อสพ.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีแล้ว […]

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-26ก.ค.67

  รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนบริการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตำแหน่งที่รับสมัคร : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง : เดือนละ 15,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน การติดตามและรายงานผล ความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และ ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Word, Excel, PowerPoint หลักฐานการสมัคร : สำเนาประวัติการศึกษา 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) สำเนาใบประจำตัวประชาชน 1 […]

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 12-23ก.ค.67

  ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) 1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://djop.thaijobjob.com/ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 49 อัตรา วุฒิ ป.5-ป.ตรี 1-19ก.ค.67

  ประกาศกรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 5 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา เงินเดือน 15,000 บาท 2. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา เงินเดือน 15,000 บาท 3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา เงินเดือน 15,000 บาท 4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เงินเดือน 15,000 บาท 5. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 6 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา เงินเดือน 15,000 บาท 6. ตำแหน่ง […]

1 2 177
error: