กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ 24 อัตรา วุฒิ ปวส-ป.โท 25มี.ค.-10เม.ย.67

 

ประกาศกรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตําแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมควบคุมโรค

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา-
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้

 • สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 •  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • สาขาวิชาแพทยศาสตร์
 • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 •  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา หรือทางสุขศึกษา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศษฐศาสตร์สาธารณสุข

2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

6. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

7. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

8. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสุขภาพและนวัตกรรม (ปริญญาโท) 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง ดังนี้

 • ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • ทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างประเทศ
 • ทางนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ
 • ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการจัดการบริการสุขภาพ – ทางเทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม
 • ทางธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
 • ทางการจัดการนวัตกรรม
 • ทางการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
 • ทางการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ
 • ทางการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
 • ทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
 • ทางการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

9. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 9 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

10 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และอาจต่อ สัญญาจ้างได้อีกคราวละไม่เกิน 4 ปี หากพนักงานราชการผู้นั้นเป็นผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (กพร.) กําหนด

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ http://ddc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. – 10 เม.ย. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: