กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร รับสมัครนักวิชาการตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรี

Advertisement Advertisement   กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-19 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มตรวจสอบภายใน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (กองทุนโบราณคดี) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร Advertisement ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการ พลเรือน พ.ศ.2551 และหรือตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการ บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวในทางที่กลุ่มตรวจสอบภายในเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Exel ได้ เป็นอย่างดี ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร 81/1 […]

(4อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต)สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2559 รายละเอียดดังนี้ 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา สังกัด งานตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เงินเดือน 18,000 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี หรือทางการบัญชี ทางการบริหารธุรกิจ หรือทางเศรษฐศาสตร์ 2. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เงินเดือน 18,000 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ ทางการแปล (ภาษาอังกฤษ) ทางภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ทางภาษาอังกฤษชั้นสูง 3. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สังกัด […]

(13 อัตรา) กศน.ปัตตานี เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. ครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต, การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ศ.ศ. รับรอง 3. ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต, การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ศ.ศ. รับรอง 4. ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ 9 อัตรา […]

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครข้าราชการ 4 ตำแหน่ง (13 ส.ค. – 3 ก.ย.56)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครข้าราชการ 4 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครงานราชการ ข้าราชการ  4 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 16,400 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปริญญาโท ในสาขาวิชา การบัญชี นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ และผ่านภาค ก. ระดับ ป.โท   2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท […]

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (บัดนี้ – 9 ส.ค. 2556)

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (บัดนี้ – 9 ส.ค. 2556)       กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดสำหรับท่านที่สนใจสมัครดังนี้ สังกัดกลุ่มงาน ตรวจสอบภายใน ส่วนกลาง กทม. อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพ 15,960 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สมัครงานราชการกรมปศุสัตว์ ด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท ราชเทวี กทม. 10400 ตั้งแต่บัดนี้ – 9 สิงหาคม 2556 โทรศัพท์ 02 653 4444 ต่อ 1213 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 9 ส.ค.56 ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ […]

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสมัครพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง (6 – 12 ก.ค. 2556)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เปิดสมัครพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง (6 – 12 ก.ค. 2556)   กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสมัครงานราชการ  หลายตำแหน่งมีรายละเอียด [highlight]ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ[/highlight] อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง วิธีการเลือกสรร : – […]

error: