กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสมัครพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง (6 – 12 ก.ค. 2556)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เปิดสมัครพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง (6 – 12 ก.ค. 2556)

 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสมัครงานราชการ  หลายตำแหน่งมีรายละเอียด

[highlight]ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ[/highlight]
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการ แพทย์ทางเลือก – ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
– ทักษะ
– สมรรถนะ

[highlight]ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข (วุฒิแพทย์แผนไทย)[/highlight]
อัตราเงินเดือน : 11,450-12,240 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
๒. ได้รับประกาศนียบัตรทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ สาธารณสุขแบบผสมผสาน ทั้งการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานสุขาภิบาล ซึ่งรวมถึงงานวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานให้สุขศึกษาและภูมิคุ้มกันโรค งานโภชนาการ และงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานทางด้านระบาดวิทยา งานเผยแพร่ อบรม สาธิต ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่นชุมชน ประชาชน และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข หรือปฏิบัติงานในลักษณะส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขใน ระดับต่าง ๆ ประสานงานให้ความร่วมมือกับแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาพยาบาลในงานสาธารณสุข รวมทั้งร่วมปฏิบัติงานศึกษา วิจัย สำรวจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการ แพทย์ทางเลือก – ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ พยาธิวิทยา การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง

[highlight]ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน[/highlight]
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานตรวจสอบป้องกันการรั่วไหลเสียหายในการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ ทางราชการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และนโยบายของส่วนราชการ กำหนดหลักเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และเทคนิควิธีการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายแนวทางการตรวจสอบ มาตรการ การควบคุมภายใน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการ แพทย์ทางเลือก – ความรู้เกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง

[highlight]ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน[/highlight]
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการ แพทย์ทางเลือก – ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน – ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง

[highlight]ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์[/highlight]
อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
[highlight]ระดับการศึกษา : ปริญญาโท[/highlight]
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโททางศิลปศาสตร ในสาขาหรือวิชา ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือภาษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับองค์การโลก องค์การระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ หน่วยชำนัญพิเศษต่างๆ ตลอดจนการแปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศและปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการ แพทย์ทางเลือก – ความรู้เกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ์ สามารถพูด อ่าน เขียน แปล ร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศได้ – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง

สมัครงานราชการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชม. ทาง http://www.dtam.moph.go.th เลือกเมนู “ข่าวรับสมัครงาน” เลือกข้อ “ประกาศรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานรากชาร”

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ค่าธรรมเนียมสมัคร 300 บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วันที่ 19 ก.ค.56 ทางเว็บไซค์ http://www.dtam.moph.go.th

[highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก[/highlight]

>> เว็บไซค์สมัครงานกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: