(งานคนพิการ)กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช/ปวท/ปวส/ป.ตรี/ป.โท

sappasamit_logo

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร(คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป 
*ต้องเป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ.2552 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 ก.ค.2555) และบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี)

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง
1. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ เงินเดือน 11,280 บาท
– สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 1 อัตรา
– สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา
– สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี 1 อัตรา
– สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด 1 อัตรา
– สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย 1 อัตรา
– สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 1 อัตรา
– สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ 1 อัตรา
– สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี 1 อัตรา
– สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ
– ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
– ปวท. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจาก ม.6 หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
– ปวส. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจาก ม.6 หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน และ
– มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsost Office

2. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ เงินเดือน 11,280 บาท
– สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 จำนวน 1 อัตรา
– สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร 1 อัตรา
– สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน 1 อัตรา
– สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร 1 อัตรา
– สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม 1 อัตรา
– สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 จำนวน 1 อัตรา
– สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ
– ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
– ปวท. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจาก ม.6 หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
– ปวส. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจาก ม.6 หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน และ

3. นักวิชาการสรรพสามิต กลุ่มงานบริหารทั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท
– สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ หรือ
– ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์  

4. พนักงานสื่อสาร กลุ่มเทคนิคทั่วไป เงินเดือน 11,280 บาท
– สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ
– ปวช. ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรือ
– ปวท. ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจาก ม.6 ในทางเดียวกัน หรือ
– ปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจาก ม.6 ในทางเดียวกัน

ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานแต่ละหน่วยที่มีอัตราว่าง ภายในวันที่ 13-19 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

sappasamit18%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a31319dec-11 sappasamit18%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a31319dec-12

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ