กรมฝนหลวงฯ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี/อนุปริญญา

กรมฝนหลวงฯ_logo

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
ช่างเทคนิค 1 อัตรา
กลุ่มงาน เทคนิคพิเศษ
สังกัด กองบริการการบินเกษตร
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน สนามบินนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ปวช. หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาบริภัณฑ์ภาคพื้น และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานบริภัณฑ์ภาคพื้นอากาศยานมาแล้ว 12 ปี หรือ
2. ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ม.6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานบริภัณฑ์ภาคพื้นอากาศยานมาแล้ว 11 ปี หรือ
3. ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.6 ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานบริภัณฑ์ภาคพื้นอากาศยานมาแล้ว 10 ปี หรือ
4. ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานบริภัณฑ์ภาคพื้นอากาศยานมาแล้ว 8 ปี หรือ
5. กรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถานศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ต้องมีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานบริภัณฑ์ภาคพื้นอากาศยานมาแล้ว 12 ปี
6. ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่สมัครสอบ

ค่าตอบแทน
1. ปวช. หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาบริภัณฑ์ภาคพื้น และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานบริภัณฑ์ภาคพื้นอากาศยานมาแล้ว 12 ปี ค่าตอบแทน
23,110 บาท
2. ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ม.6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานบริภัณฑ์ภาคพื้นอากาศยานมาแล้ว 11 ปี ค่าตอบแทน
23,110 บาท
3. ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.6 ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานบริภัณฑ์ภาคพื้นอากาศยานมาแล้ว 10 ปี ค่าตอบแทน
23,110 บาท
4. ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานบริภัณฑ์ภาคพื้นอากาศยานมาแล้ว 8 ปี ค่าตอบแทน
23,110 บาท
5. กรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถานศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ต้องมีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานบริภัณฑ์ภาคพื้นอากาศยานมาแล้ว 12 ปี ค่าตอบแทน
23,110 บาท

หมายเหตุ : ถ้ามีประสบการณ์ในงานบริภัณฑ์ภาคพื้นอากาศยาน เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในประกาศ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อทุกๆ ประสบการณ์ 2 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ดังนี้

1. ปวช. หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาบริภัณฑ์ภาคพื้น และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานบริภัณฑ์ภาคพื้นอากาศยาน ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ระยะเวลาของประสบการณ์ ค่าตอบแทน
14 ปี 24,270
16 ปี 25,490
18 ปี 26,770
20 ปี 28,110
22 ปีขึ้นไป 29,520

2. ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ม.6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานบริภัณฑ์ภาคพื้นอากาศยาน ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ระยะเวลาของประสบการณ์ ค่าตอบแทน
13 ปี 24,270
15 ปี 25,490
17 ปี 26,770
19 ปี 28,110
21 ปีขึ้นไป 29,520

3. ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.6 ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานบริภัณฑ์ภาคพื้นอากาศยาน ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ระยะเวลาของประสบการณ์ ค่าตอบแทน
12 ปี 24,270
14 ปี 25,490
16 ปี 26,770
18 ปี 28,110
20 ปีขึ้นไป 29,520

4. ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานบริภัณฑ์ภาคพื้นอากาศยาน ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ระยะเวลาของประสบการณ์ ค่าตอบแทน
10 ปี 24,270
12 ปี 25,490
14 ปี 26,770
16 ปี 28,110
18 ปีขึ้นไป 29,520

5. กรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถานศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ต้องมีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานบริภัณฑ์ภาคพื้นอากาศยาน ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ระยะเวลาของประสบการณ์ ค่าตอบแทน
14 ปี 24,270
16 ปี 25,490
18 ปี 26,770
20 ปี 28,110
22 ปีขึ้นไป 29,520

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 กรมผนหลวงและการบินเกษตร (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.-1 ก.ค.59 เวลา 9.00-15.30 น.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: