ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา รับสมัครคนสวน-คนขับรถ 9-12ม.ค.66

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ
1. พนักงานบริการ (คนสวน) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านดูแลสวนและงานเกษตร เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,000 บาท ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) มีความประพฤติเรียบร้อย มนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรงเหมาะสมกับตำแหน่งที่ รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ตาบอดสี หัวใจผิดปกติ ความดันโลหิต หรือโรคสังคมรังเกียจ พ้นพันธะทางทหาร มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2 ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีกระทำผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือเสพยาเสพติดใดๆ

ขอรับใบสมัครด้วยตนเองหรือดาวน์โหลดได้ที่เพจเฟสบุ๊ค ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 9-12ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการยื่นใบสมัครที่ งานบุคลากร กลุ่มอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา โดยไม่เสียค่าสมัคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ