สำนักงานเขตราชเทวี รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-23ก.ย.59

Advertisement Advertisement สำนักงานเขตราชเทวี รับสมัครสอบและคัดเลือกเป็นอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร วุฒิ ปวส./ป.ตรี 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 19-23 ก.ย.59 รายละเอียดดังนี้ Advertisement [ads] [ads=center]  

(14อัตรา) กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม)  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1) ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาต่อจาก ม.3 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 3) ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและจิตเวช ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาต่อจาก ม.3 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 4) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม เลขที่ 101 ม.13 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทร.0 4205 0055 2. พี่เลี้ยง (ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์)  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน […]

(วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดสอบนักวิชาการยุติธรรม 4 อัตรา

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะดำเนินการสอบเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม (วุฒิปริญญาตรี) 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท ระยะเวลาจ้าง (ถึงวันที่ 30 ก.ย.59) ประจำปีงบประมาณ 2559 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ตั้งแต่วันที่ 14-24 มิ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 8.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. หรือ ในกรณีส่งทางไปรษณีย์ กรุณาจัดส่งใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.moj.go.th) และเอกสารประกอบการสมัคร (ข้อ […]

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สปท. รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิ ป.โท และพนง.บริการ วุฒิ ม.6/ปวช.

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.โท หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ ในสาขาการวิจับปฏิบัติการ (Operation Research) สาขาการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relation) สาขายุทธศาสตร์และนโยบาย (Strategy and Policy) สาขาความมั่นคงและการป้องกันประเทศ (Sociology and Studies) สาขาการเมืองการปกครอง (Polotical Science) สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Sociology and Anthropology) สาขาเศรษฐศาสตร์ (Economics) หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของงาน – มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านวิจัยอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี – มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ขึ้นไปในทุกทักษะ (ฟัง พูด […]

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา (29 พ.ย. – 6 ธ.ค.56)

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. – 6 ธ.ค.56 1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสถาปนิก (ด้านผังเมือง) อัตราเงินเดือน : 18,330 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ทางสถาปัตยกรรมเมือง-และชุมชน ทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง ทางออกแบบชุมชนเมือง และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมเพื่อการผังเมือง ที่มีลักษณะงานที่ยุ่งยากพอสมควรจนถึงงานที่ยากมาก โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1. วางผังแนวความคิด ผังแม่บท ผังการจัดรูปแปลงที่ดิน โครงการจัดรูปที่ดินและโครงการพัฒนาเมือง 2. ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานด้านสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ 3. จัดทำเกณฑ์มาตรฐานและข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปที่ดินและโครงการพัฒนาเมือง 4. […]

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (25 – 29 พ.ย.56)

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (1) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (2) สาขารัฐศาสตร์ (ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (3) สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (4) สาขาวิชาภาษา วรรณคดี (ทางภาษาต่างประเทศ) (5) สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (6) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (7) สาขาวิชาพลศึกษา – มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส […]

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 19 พ.ย.56)

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 19 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, มนุษย์ศาสตร์ (สื่อสารมวลชน), นิเทศศาสตร์ (วิชาเอกประชาสัมพันธ์, วารสารศาสตร์,วิทยุโทรทัศน์) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์เกี่ยวบกับงานประชาสัมพันธ์และสื่อประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 2 ปี – มัทักษะด้านการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 […]

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (11 -29 พ.ย.56)

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 -29 พ.ย.56 1.ชื่อตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 16,400 – 18,040 บาท ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ :      1. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ 2. เป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ. 2.ชื่อตำแหน่ง :   นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน :     16,400 – 18,040 บาท ระดับการศึกษา : […]

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบบรรุจเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา (8 – 28 พ.ย.56)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบบรรุจเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ และนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 8 อัตรา 8 – 28 พ.ย.56 1.ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ 6 อัตรา อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมปิโตรเลียม ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี 2.ชื่อตำแหน่ง : นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด ประเภท […]

1 2 3
error: