กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 40 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 25-29มี.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2567 (ส่วนภูมิภาค) 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์) จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย) จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่ง นักพัฒนาการเด็ก (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี) จำนวน 1 อัตรา 4. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม) จำนวน 1 อัตรา 5. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย) จำนวน 1 อัตรา 6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง) จำนวน 1 อัตรา 7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี) จำนวน […]

อบจ.นนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 97 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ม.3 บัดนี้-28มี.ค.67

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จํานวน 7 ตําแหน่ง 97 อัตรา สําหรับ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คนงานทั่วไป (ภาคสนาม) 20 อัตรา 2. คนงานทั่วไป (ประจำระบบบำบัดน้ำเสียแบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม (Construction Wetland) 2 อัตรา 3. คนงานทั่วไป (ประจำรถตูดสิ่งปฏิกูล) 2 4. คนงานทั่วไป (ประจำอาคารล้างรถขยะของ อบจ.) 3 อัตรา 5. คนงานทั่วไป (สำนักงาน)34 จำนวน 2 อัตรา 6. ภารโรง (รักษาความปลอดภัย สถานที่และทรัพย์สินราชการ) 34 อัตรา 7. ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข […]

กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) พนักงานผู้ช่วยประมง วุฒิ ม.3/ม.6 25มี.ค.-3เม.ย.67

  ประกาศกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา – ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 1. กรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและ ยื่นใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้อง 703 ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุลกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. – 3 เม.ย. 2567 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย […]

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 33 อัตรา วุฒิ ม.6-ป.ตรี บัดนี้-21มี.ค.67

  ประกาศโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่งเภสัชกร 2 อัตรา เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับ พ.ศ. ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด) สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต บริบาลเภสัชกรรม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรรม สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด.3 ปี เพศหญิงต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2. ตำแหน่งนักกายภาพบําบัด 1 อัตรา เพศชายหรือหญิง อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับ พ.ศ. ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด) สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชากายภาพบําบัด ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ […]

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) รับสมัครและคัดเลือกบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ 500 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. บัดนี้-17มี.ค.67

  ประกาศกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการ ในกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2567 โดยวิธีการคัดเลือก ด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2567 โดยวิธีการคัดเลือก 1. ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร ตําแหน่งรองผู้บังคับหมู่ (ทําหน้าที่นักเรียน) กองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง กองบัญชาการศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ในสถานศึกษาของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และเมื่อสําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียน นายสิบตํารวจจะได้รับการแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ยศ สิบตํารวจตรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่ สายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เรียกว่า สายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ใช้อักษรของสายสอบ คือ กห.31 จํานวน 500 อัตรา 2. การรับสมัคร กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต […]

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา วุฒิ ม3-ป.ตรี บัดนี้-15มี.ค.67

  กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ1 อัตรา – ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท 2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 6 อัตรา – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางช่างอุตสาหกรรม สาขา ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างก่อสร้าง สาขาเครื่องกล สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท 3. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบ เครื่องกล และสาขาวิชาช่างกลการเกษตร อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท 4. […]

อบจ.นครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี 11-19มี.ค.67

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่งพนักงานบริการ 3 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอน ปลายสายสามัญ หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ ทางช่างยนต์เทคนิค วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมี การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมี การศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต […]

กองบิน 3 รับสมัครช่างเขียนแบบ/พนักงานพัสดุ วุฒิ ม.6/ปวช. 11-15มี.ค.67

  ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. ตำแหน่งช่างเขียนแบบ 1 อัตรา – เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องพ้นภาระ การเกณฑ์ทหารแล้ว) สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเขียนแบบ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างสถาปัตยกรรม และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้ อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท (เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท) 2. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 1 อัตรา – เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องพ้นภาระ การเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการศึกษาคะแนน เฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 อัตราค่าตอบแทน : 10,340 บาท (เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท) ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่มีคําสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ ถึงวันที่ 30 กันยายน […]

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน 330 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. 11-29มี.ค.67

  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2567 ด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดําเนินการ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ เทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ยศสิบตํารวจตรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่ สายงานตรวจคนเข้าเมือง ในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 โดยวิธีการสอบแข่งขัน ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ สายงานตรวจคนเข้าเมือง ในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จํานวน 330 อัตรา ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ อก.1 – อายุ 18-35 ปี เพศ ชาย/หญิง – วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า – ต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ – ภาษาอังกฤษ TOEFL 60, IELTS […]

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 44 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส. บัดนี้-8มี.ค.67

  กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2567 1. ตำแหน่งช่างกลโรงงาน (ชาย) 1 อัตรา – เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขา วิชา ช่างกลโรงงาน หรือ เครื่องกล หรือ เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความสามารถ ทางด้านงานเครื่องกล และงานช่างทั่วไปเป็นอย่างดี 2. ตำแหน่งพนักงานสูทกรรม (ชาย) 3 อัตรา – เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่า ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถทางด้านการประกอบอาหาร ทําความสะอาด ห้องครัว […]

1 2 3 68
error: