รับสมัครบรรจุเป็นนักเรียนไปรษณีย์100อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. บัดนี้-7มิ.ย.67

 

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ รุ่นที่ 78 ประจําปีการศึกษา 2567

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ รุ่นที่ 78 ประจําปีการศึกษา 2567 ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี จํานวน 100 คน จึงกําหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

1. คุณวุฒิการศึกษา

สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (สายสามัญ/กศน.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชยกรรม

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2542 – 7 มิถุนายน 2550)
2.3 เพศชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว โดยมีหลักฐานของ ทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจําการ หรือพ้นจากการ ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการแล้ว และไม่ต้องเป็น ทหารหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง
2.4 สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ได้เต็มเวลา
2.5 มีใจรักในการให้บริการ
2.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย
2.7 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้
– 2.7.1 โรคเรื้อน
– 2.7.2 วัณโรคในระยะอันตราย
– 2.7.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
– 2.7.4 โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
2.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.9 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
2.11 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ
2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท มหาชน จำกัด เพราะกระทำผิดวินัย หรือทุจริตต่อหน้าที่
2.13 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากงาน ไว้ก่อนหรือต้องหาคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
2.14 ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ ความผิดที่ได้จากการกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.15 ผู้สมัครที่นําเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครสอบคัดเลือก หากตรวจพบ ภายหลังจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด จะให้ออกทันที และจะดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายต่อไป

3. การสมัครสอบ
3.1 กําหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567
3.2 ผู้สนใจสามารถบันทึกข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th เมนูข่าว > สมัครงาน – ประกาศ > โรงเรียนการไปรษณีย์
3.2.1 ผู้สมัครต้องแนบหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์เอกสารที่รับรองสําเนาถูกต้องดังต่อไปนี้
– รูปถ่ายภาพสี (ไฟล์ภาพ JPG ขนาดไม่เกิน 500 KB ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ชุดนักเรียนหรือนักศึกษา หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดํา ไม่ปรับแต่งภาพ
– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (.pdf)
– สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (หน้า/หลัง) ที่ระบุวันที่สําเร็จ การศึกษาและเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (.pdf)
– สําเนาหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจําการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่า ไม่ต้องเป็นทหาร (.pdf)
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้ โดยละเอียดก่อนที่จะดําเนินการยื่นใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนและตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาด)
3.2.2 พิมพ์ใบแจ้งการชําระเงินลงบนกระดาษ A4 หรือจัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบไฟล์เพื่อติดต่อขอชําระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์
3.3 ชําระเงินค่าสมัครสอบ จํานวน 400 บาท ณ ที่ทําการไปรษณีย์ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี)

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2567 ทางเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

5. กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกข้อเขียน

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 08.00 น. – 17.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

6. การสอบ

6.1 สอบข้อเขียน ข้อสอบความรู้ทั่วไป 60% ประกอบด้วย
– คณิตศาสตร์ 20%
– ภาษาไทย 15%

ข้อสอบ Personality 40% ประกอบด้วย
– ทัศนคติ (Attitude) 20%
– ความถนัดทางปัญญา (Aptitude) 20%

6.2 สอบสัมภาษณ์ เมื่อผู้สมัครสอบผ่านข้อเขียน
6.3 เกณฑ์การตัดสิน ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนข้อสอบ Personality ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
6.4 รวมคะแนนข้อสอบความรู้ทั่วไปและคะแนนข้อสอบ Personality แล้วผู้ใดได้คะแนน มากกว่าให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากผลคะแนนรวมที่ได้เท่ากันผู้ที่ได้คะแนน ข้อสอบ Personality มากกว่าอยู่ในลําดับที่สูงกว่า
ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สุด

7. ประกาศผลการสอบข้อเขียน

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2567 ทางเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

8. กําหนดการเปิดภาคเรียน

ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568

– ภาษาอังกฤษ 15%
– Digital Literacy 10 %

9. ข้อผูกพันต่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

9.1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ เป็นเงิน 12,500 บาท (ไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบพร้อมประกาศผลการสอบคัดเลือกๆ) ทั้งนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะไม่คืนเงินทุกกรณี
9.2 หากนักเรียนลาออกก่อนสำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด นักเรียนและ/หรือผู้ค้ำประกัน ต้องชดใช้เงินให้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท
9.3 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อัตราเงินเดือน 11,350 บาท
9.4 ผู้สำเร็จการศึกษาต้องเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นเวลา 3ปีขึ้นไปหากต้องออกจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ก่อนครบกำหนด นักเรียนและ/หรือผู้ค้ำประกันต้องชดใช้เงินให้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นเงินปีละ 50,000 บาท
9.5 ผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการบรรจุเข้าทำงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สามารถขอย้ายเมื่อทำงานครบ 2 ปีบริบูรณ์นับจากวันที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานแล้ว

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: