สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครนักวิชาการพาณิชย์ ป.ตรี บัดนี้-22มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์รับสมัครงาน ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก ผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร Advertisement ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานวิเคราะห์แผนงานและโครงการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี) ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ทาง E-Mail : [email protected] รับสมัครบัดนี้-22มิ.ย.65 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2507 8060 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเป็นขรก.วุฒิ ป.โท15อัตรา

  กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 15 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 – 19,250 บาท วุฒิ ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ผู้สมัครสอบต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-30พ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนในเว็บไซต์ https://dft.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 17 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 17 อัตรา เปิดรับสมัคร8 กันยายน ถึง 26 กันยายน 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานใน่สวนภูมิภาค) อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 16 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการค้า และบริการ การลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆ […]

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการจำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 3 กันยายน ถึง 11 กันยายน 2557   ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ พิจารณารับรองแล้วทุกสาขาวิชา 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : […]

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 18 อัตรา (11-29 พ.ย.56)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 18 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-29 พ.ย.56 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจา) 15 อัตรา อัตราเงินเดือน : 16,400-18,040 บาท ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชา  ศึกษาศาสตร์ -เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  -ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ ข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้า การปกป้องผลประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งการประสานงานการประชุม/การประชุมระหว่างประเทศ […]

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (22 – 29 ต.ค.56)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 ตุลาคม 2556 ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพาณิชย์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือวุฒิอยางอื่นที่เที่ยบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโนบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทุบรี ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน […]

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 2 อัตรา (16 – 20 ก.ย.56)

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 2 อัตรา (16 – 20 ก.ย.56) คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพาณิชย์ อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :   1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี – เศรษฐศาสตร์บัณฑิต/พาณิชยศาสตร์บัณฑิต/บัญชีบัณฑิต/นิติศาสตร์บัณฑิต – บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไป, การจัดการธุรกิจบริการ, การบัญชี, การเงิน, การเงินและการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, ธุรกิจระหว่างประเทศ – ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ, ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, […]

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา (26 – 30 ส.ค.56)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา สังกัดส่วนภูมิภาค (26 – 30 ส.ค.56)   1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี) อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปัตตานี   2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท ประเภท : […]

error: