กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 18 อัตรา (11-29 พ.ย.56)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 18 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-29 พ.ย.56

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ งานราชการ

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจา) 15 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 16,400-18,040 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชา  ศึกษาศาสตร์
-เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
-ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ ข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้า การปกป้องผลประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งการประสานงานการประชุม/การประชุมระหว่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (สายงานสนับสนุน) 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 16,400-18,040 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
(1)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ
(2)เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงการค้าเสรี การเปิดเสรีทางการค้า การประสานงานเครือข่ายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการค้าการลงทุนแก่ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวง/กรม การติดตามและประเมินผลตามแผนงาน การพัฒนาระบบราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เลขที่ 44/100 ถ.นนทุบรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี

สอบถามรายละเอียดโทร 02 507 7576, 7577, 7583, 7585

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร

และทางเว็บไซต์ http://www.dtn.go.th


อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (สายงานสนับสนุน)

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจา)

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ