กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบรรจุเป็น พกส.40อัตรา วุฒิ ม.3-ป.โท สมัครออนไลน์12-16มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   กรมวิทยาศาสตร์การแพท รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาโท) 1 อัตรา ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 2. นักฟิสิกส์รังสี 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางฟิสิกส์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือสาขา วิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี 3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรีด้านเคมี) 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางเคมี 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 5. นักจัดการงานทั่วไป 8 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา Advertisement 6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 7. เจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา […]

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผย ขวดน้ำเปิดแล้ว วางทิ้งตากแดดในรถ ไม่เสี่ยงมะเร็ง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทำการทดลองนำขวดน้ำดื่มทิ้งไว้ในรถที่จอดตากแดด เมื่อนำน้ำมาตรวจสอบ ปรากฏว่า ไม่พบสารก่อมะเร็ง แต่มีความเป็นไปได้ที่จะพบเชื้อแบคทีเรียปะปนในน้ำที่ถูกเปิดดื่มแล้ว และวางตากแดดในรถ เพราะขวดน้ำดื่มที่เปิดแล้วแต่ดื่มไม่หมด มีโอกาสเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคมากกว่า ดังนั้นน้ำดื่มที่เปิดแล้วควรดื่มให้หมดในวันเดียว ส่วนที่ว่าสารก่อมะเร็งจากภาชนะพลาสติก เมื่อถูกความร้อนจากแดดอาจละลายปนเปื้อนในน้ำ ข้อนี้มีความเป็นไปได้น้อยมาก เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของขวดน้ำดื่ม ว่าต้องผลิตจากพลาสติก PET (พลาสติกใส มองทะลุได้) ซึ่งไม่มีสารก่อมะเร็ง และทนความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า 60-95 องศาเซลเซียส ขวดน้ำพวกนี้ก็ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ เพราะอาจมีแบคทีเรียตกค้างในขวด หากนำมาใส่น้ำหรือเครื่องดื่มอื่นๆ ก็จะเกิดการปนเปื้อนได้เหมือนกัน สรุปแล้วว่า น้ำขวดพลาสติกที่ยังไม่ถูกเปิดดื่ม ทิ้งตากแดดในรถดื่มได้ ไม่อันตราย แต่ถ้า เปิดแล้วควรดื่มให้หมด เก็บไว้ดื่มวันต่อ ๆ ไป อาจป่วยเพราะเชื้อโรคที่เล็ดลอดเข้าไปในขวด ได้   ข่าวจาก : dailynews

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบรรจุ25อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งที่ 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ด้านพาณิชยศาสตร์การบัญชี การเงิน และบริหารธุรกิจ ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ตำแหน่งที่ 4 นักฟิสิกส์รังสี 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือสาขา วิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี ตำแหน่งที่ 5 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีวิทยา/ชีววิทยา) 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีวิทยา ทางชีววิทยา ตำแหน่งที่ 7 เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา […]

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ18อัตรา วุฒิ ป.ตรี 11-20ก.ค.65

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งที่ 1 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม (นนทบุรี) ป.ตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ตำแหน่งที่ 2 นิติกร 1 อัตรา สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม (นนบุรี) ป.ตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการพัสดุ 14 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (นนทบุรี), สถาบันวิจัยสมุนไพร (นนทบุรี), สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (นนทบุรี), สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (นนทบุรี), สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ (นนทบุรี), สำนักยาและวัตถุเสพติด (นนทบุรี), สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (นนทบุรี), ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์, […]

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ บัดนี้เป็นต้นไป

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำโครงการ “การเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย” เงินเดือน 16,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารประกาศฉบับเต็ม ส่ง Resume มาที่ [email protected] บัดนี้เป็นต้นไป โปรดโทรสอบถามก่อนสมัคร 02-951-0000 ต่อ 99415 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ33อัตรา

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-11 มีนาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. เภสัชกร 2 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือนเหมาจ่าย 41,500 บาท/เดือน สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 2. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ค่าตอบแทนรายเดือนเหมาจ่าย 59,680 บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 3. นักเทคนิคการแพทย์ 8 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน 1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2 อัตรา 2. สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ […]

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุ ขรก.วุฒิ ปวส./อนุปริญญา

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา ที่สำนักงานเลขานุการกรม 2 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 25 เมษายน 2554 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ 2. ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี […]

กรมวิทย์ ยัน ไม่ปิดถ้าเจอ โอไมครอน เปิดผลตรวจชาวแอฟริกันที่บำราศ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยัน ไม่ปกปิดแน่นอนถ้าพบ โอไมครอน เผย ต้องใช้เวลาในการยืนยัน เผย ผลตรวจโควิดชาวแอฟริกันที่รักษาอยู่บำราศ วันที่ 5 ธ.ค.2564 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กระบวนการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ โอไมครอน นั้น ต้องใช้เวลาการตรวจ เนื่องจากยังไม่มีน้ำยาตรวจเฉพาะเหมือนสายพันธุ์อื่น โดยจะใช้เทคนิคการตรวจหาตำแหน่งพันธุกรรมจากน้ำยาตรวจของอัลฟา และเบตาแทน หากให้ผลเป็นบวก สันนิษฐานว่าติดเชื้อโอไมครอน เนื่องจากตำแหน่งของรหัสพันธุกรรมบางตัวของอัลฟา และเบตามีตรงกับโอไมครอน นพ.ศุภกิจ กล่าวต่อว่า จากนั้น จึงจะนำมาสู่กระบวนการด้วยหาพันธุกรรมทั้งตัวด้วยจีโมน ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจยืนยัน และเมื่อพบก็จะรายงานผลให้ GISAID ด้วย ทุกขั้นตอนต้องใช้เวลา หากพบคนติดเชื้อโอไมครอน กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไม่ปกปิดแน่นอน ส่วนกรณีเคสพบชาวแอฟริกันป่วยและรักษาที่สถาบันบำราศนราดูรนั้น ผลการตรวจยืนยันว่า ติดเชื้อเดลตา นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า ขณะนี้ทั่วโลกเริ่มพบเชื้อโอไมครอน ก็มีความเป็นไปได้หากจะมีการพบเชื้อมากับผู้เดินทางเข้ามา แต่ทุกอย่างต้องมีการตรวจยืนยันให้แน่ใจก่อน และไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก เพราะกระบวนการป้องกันยังเหมือน ทั้งสวมหน้ากากและรักษาระยะห่าง การล้างมือ และกระบวนการรักษาก็ยังเหมือนเดิม โดยวัคซีนยังเป็นกลไกสำคัญช่วยลดความรุนแรง   […]

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 อัตรา

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในด้านพาณิชยศาสตร์ การบัญชี การเงิน หรือบริหารธุรกิจ ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ตำแหน่ง 4 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท – […]

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครลูกจ้างโครงการ 1 อัตรา บัดนี้ – 15 ต.ค.64

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงานที่ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าจ้าง 25000 บาท/เดือน ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ต.ค.2564 รับสมัครลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงานที่ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.โท การรับสมัคร 1. ส่งประวัติส่วตัว หลักฐานการสมัครงานหลักฐานแสดงความณุ้ด้สนภาษาอังกฤษหรือผลสอบภาษาอังกฤ(ถ้ามี) มาที่ E-mail :[email protected] 2. ส่งเอกสารด้วยตนเองที่ อาคาร1ชั้น1 สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ต.ค.2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 4
error: