ธนารักษ์สระแก้ว รับสมัคร จพง.การเงินฯ วุฒิ ปวส.24-30พ.ค.67

Advertisement Advertisement Advertisement   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส.สาขาวิชาการบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ศาลากลางสระแก้ว 24-30พ.ค.67 ในวันและเวลาราชการ (คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)

อบจ.ระยอง รับสมัครสอบ พนักงานจ้าง 247 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 23-31พ.ค.67

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จํานวน 33 ตําแหน่ง รวมทั้งสิ้น 247 อัตรา 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 26 ตําแหน่ง รวม 219 อัตรา ประกอบด้วย ก. ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ จํานวน 23 ตําแหน่ง 182 อัตรา ดังนี้ 1.) ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาช่างกลโรงงาน จํานวน 1 อัตรา 2) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ […]

โรงพยาบาลค่ายราชนิเวศน์ รับสมัสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6/ปวช. บัดนี้-16พ.ค.67

  ประกาศโรงพยาบาลค่ายราชนิเวศน์ รับสมัสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วย มณฑลทหารบก 15 มีความประสงค์รับสมัสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ 1.ตำแหน่งพนักงานขับรถ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 7,410 บาท สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. สาขาช่างยนต์ ต้องมีใบอนุญาตขับรถตามกฏหมาย 2. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 6,670 บาท สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. สาขาบัญชี ผู้ที่สนใจจะสมัครสามารถสมัครได้ที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายรามราชนิเวศน์ ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระเเชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2567 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค) วุฒิ ปวส. 13-24พ.ค.67

  ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชีทางการตลาด ทางการเลขานุการ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และทางการจัดการ 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชีทางการตลาด ทางการเลขานุการ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และทางการจัดการ ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 พ.ค. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา จันทบุรี-ตราด รับสมัครนักร้องหญิง วุฒิ ม.3 อายุ18-35

    หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด รับสมัครนักร้องหญิง อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ ทำงานในรูปแบบทหาร ความสามารถ ร้องเพลง การแสดง เจ้าหน้าที่ประชาสัมธ์ (เน้นร้องเพลง) สวัสดิการ ชุดเครื่องแบบทหารเรือ (นย.) อาหารและที่พัก ฯลฯ ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท + ครองชีพชั่วคราว 3,920 บาท (ไม่รวมเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงาน) เอกสาร 1. วุฒิการศึกษาจริง พร้อมสำเนา ได้แก่ ประกาศนียบัตร หรือทะเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองการศึกษาในโรงเรียน 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า – ทะเบียนบ้านผู้สมัคร พร้อม บิดาและมารดา ฉบับจริงพร้อมสำเนากรณีที่แยกกันอยู่ ให้นำมาทุกฉบับและหลักฐานอื่นๆ เช่น – หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล -ใบสำคัญการหย่า – ใบมรณะบัตร ฯลฯ […]

โรงเรียนด่านขุนทด รับสมัครครูอัตราจ้าง 18 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี บัดนี้-27เม.ย.67

  ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง จากเงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 (เงินบํารุงการศึกษา) 1. ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ปฐมวัย) 5 อัตรา จบประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) เป็นต้นไป มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้อย่างเป็นอย่างดี  มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน มีความขยันอดทน รักในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพที่ดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส 2. ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (มัธยม) 2 อัตรา สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน มีความขยันอดทน รักในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพที่ดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส 3. ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน 1 อัตรา  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาจีน สามารถใช้ภาษาจีนได้ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน […]

ส.ป.ก.ราชบุรี รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30เม.ย.67

  ประกาศจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งนิติกร สังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถ สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 เม.ย. 2567 ในวันทําการ เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี เลขที่ 41 ถนนอําเภอ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้าง 35 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ปวช. 22-30เม.ย.67

  ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครสวรรค์ พนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักการศึกษา 1. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวม 11,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา (สำหรับบุคคลที่วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย หรือปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นจะได้รับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสม – มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะ ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมี หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วย การปฏิบัติ – ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องใน ศีลธรรมอันดี – มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้ง ทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความตั้งใจจะปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยนเอื้อต่อการเลี้ยง ดูเด็กได้อย่างเหมาะสม – เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก […]

รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา วุฒิ ป.6-ป.ตรี บัดนี้-29เม.ย.67

  ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มีใบประกอบวิชาชีพครู มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 2.5 ขึ้นไป มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ 2. ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ มีใบประกอบวิชาชีพครู มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 2.5 ขึ้นไป มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ 3. ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา มีใบประกอบวิชาชีพครู มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 2.5 ขึ้นไป มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ 4. ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกศิลปะ (ดนตรีไทย) 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกศิลปะ มีใบประกอบวิชาชีพครู มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 2.5 ขึ้นไป มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ […]

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 22เม.ย.-6พ.ค.67

  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 1. ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น ระดับกลาง 1 อัตรา ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์สอนภาคทฤษฎีในหลักสูตรการฝึกบินมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ต้องมีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยได้คะแนน การทดสอบไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้ (ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการทดสอบ) 2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ ระดับต้น 1 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเศรษฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือการตลาด 3. ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ระดับต้น 1 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา โดยมีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบภายในหรือการตรวจสอบบัญชีภายนอก หรือมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.catc.or.th หรือ http://catc.thaijobjob.com ให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. – 6 พ.ค. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ […]

1 2 3 720
error: