เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงานเทศบาล 16 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ – ป.ตรี 17-28มิ.ย.67

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2567

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)

1. ตําแหน่งผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง นิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแทน 15,000 บาท

2. ตําแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 2 อัตรา

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแทน 15,000 บาท

3. ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เกษตรกรรม การจัดการศัตรูพืช การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พืชศาสตร์ พืชไร่ พืชไร่นา พืชสวน โรคพืช โรคพืชวิทยา เกษตรเขตร้อน ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ พฤกษศาสตร์ วนศาสตร์ อุทยาน และนันทนาการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแทน 15,000 บาท

4. ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ช่วย (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 1 อัตรา

 • – มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง การศึกษา ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ อัตราว่าง
 • – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน
– คุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ให้ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท
– คุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ให้ได้รับค่าตอบแทน 15,800 บาท

5. ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา

 • มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน (ดูรายละเอียดวิชาเอก และกลุ่มวิชาเอก ที่รับสมัครพนักงานจ้างตามรายละเอียดภาคผนวก ข.)

ค่าตอบแทน
– คุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ให้ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท
– คุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ให้ได้รับค่าตอบแทน 15,800 บาท

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)

1. ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

 • ไม่กำหนดคุณวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาต ขับรถยนต์ตามกฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมี หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
 • ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายกำหนด ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2

อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวม 11,400 บาท

2. ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา

 • ไม่กำหนดคุณวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวม 11,400 บาท

3. ตำแหน่งแม่ครัว จำนวน 1 อัตรา

 • ไม่กำหนดคุณวุฒิการศึกษา
 • มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่การครัวเรือน มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ ในงานที่จะต้องปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวม 11,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

 • ไม่กำหนดคุณวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายกำหนด ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2

อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท รวม 10,000 บาท

2. ตำแหน่งคนครัว จำนวน 1 อัตรา

 • ไม่กำหนดคุณวุฒิการศึกษา
 • มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่การครัวเรือน

อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท รวม 10,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 17 – 28 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายสรรหา และเลือกสรร กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: