มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ส.ค.67

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

พัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา (พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษา)
สถานที่ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย

เงินเดือน 20,090 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร :
1. เพศชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
2. สาเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ทางด้านภาษา SQL, C#.net framework, .Net Core, JavaScript, Node.js, Python, Java, PHP อย่างน้อย 1 ภาษา
4. หากมีความรู้ในการพัฒนา Mobile Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ สามารถเข้าใจสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีความสนใจในเครื่องมือทันสมัยและพร้อมนามาประยุกต์ใช้งาน
6. มีความสามารถในการเขียนและเข้าใจ Flow Chart, Data Model และออกแบบ User Interface
7. มีทัศนคติที่ดีในการทางาน มีมนุษย์สัมพันธ์และทางานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นในการทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

2 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (พัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการดำเนินงาน)
สถานที่ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย

เงินเดือน 20,090 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร :
1. เพศชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
2. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ทางด้านภาษา SQL, C#.net framework, .Net Core, JavaScript, Node.js, Python, Java, PHP อย่างน้อย 1 ภาษา
4. หากมีความรู้ด้านการเงินและการบัญชีและพร้อมจะเรียนรู้ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ สามารถเข้าใจสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีความสนใจในเครื่องมือทันสมัยและพร้อมนำมาประยุกต์ใช้งาน
6. มีความสามารถในการเขียนและเข้าใจ Flow Chart, Data Model และออกแบบ User Interface
7. มีทัศนคติที่ดีในการท างาน มีมนุษย์สัมพันธ์และท างานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นในการท างานด้านเทคโนโลยี

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การสมัครและการยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment Online

ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: