โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี 10ตำแหน่ง 14อัตรา

โรงพยาบาลตำรวจ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สตช._logo

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
ประเภท วิชาชีพเฉพาะ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และ
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

2. บรรณารักษ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ประเภท บริหารทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– ป.ตรี สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์ หรือสารสนเทศศึกษา
– มีประสบการณ์ทำงานหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดทางการแพทย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)

3. ผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ประเภท บริหารทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ป.ตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ
– ป.ตรี ทางด้านพยาบาล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาล หรือการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือ
– ป.ตรี ทางด้านเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ประเภท บริหารทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– ป.ตรี ทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ และ
– มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการ และสารบรรณ หรืองานด้านอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่น้อยกว่า 3 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)

5. เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ประเภท บริหารทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– ป.ตรี คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– มีประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)

6. เจ้าหน้าที่เวชสถิติ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
ประเภท เทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
– ปวช. และต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านเวชสถิติไม่น้อยกว่า 5 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)

7. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
ประเภท เทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– ปวช. ช่างไม้ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
– มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (ที่เกี่ยวกับงานไม้) ไม่น้อยกว่า 10 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)

8. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
ประเภท เทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– ปวช. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้ากำลังไม่ต่ำกว่า 5 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)

9. ผู้ช่วยเภสัชกร 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
ประเภท เทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ จากสถาบันที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง

10. พนักงานรักษาศพ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
ประเภท บริการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายธุรการกำลังพล (งานทะเบียนพล) อาคารศรียานนท์ ชั้น4 โรงพยาบาลตำรวจ ภายในวันที่ 2-11 พ.ค.59 

>>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<
 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: