โรงเรียนด่านขุนทด รับสมัครครูอัตราจ้าง 18 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี บัดนี้-27เม.ย.67

 

ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง จากเงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 (เงินบํารุงการศึกษา)

1. ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ปฐมวัย) 5 อัตรา

 • จบประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) เป็นต้นไป
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้อย่างเป็นอย่างดี
 •  มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน
 • มีความขยันอดทน รักในวิชาชีพครู
 • มีบุคลิกภาพที่ดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส

2. ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (มัธยม) 2 อัตรา

 • สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน
 • มีความขยันอดทน รักในวิชาชีพครู
 • มีบุคลิกภาพที่ดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส

3. ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน 1 อัตรา

 •  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาจีน
 • สามารถใช้ภาษาจีนได้ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน
 • มีความขยันอดทน รักในวิชาชีพครู
 • มีบุคลิกภาพที่ดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส

4.ตำแหน่งครูผู้สอนศิลปะ 1 อัตรา

 • สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิชาเอกในหมวดศิลปะ
 • มีความรู้ด้านวิชาศิลปะเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการถ่ายทอดวิชาความรู้ ทักษะ ด้านศิลปะ
 • มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน
 • มีความขยันอดทน รักในวิชาชีพครู
 • มีบุคลิกภาพที่ดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส

5. ตำแหน่งครูผู้สอนดนตรีสากล 1 อัตรา

 • สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิชาเอกดนตรีสากล
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดนตรี หรือทักษะการเล่นเครื่องดนตรีได้หลากหลาย
 • มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน
 • มีความขยันอดทน รักในวิชาชีพครู
 • มีบุคลิกภาพที่ดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส

6. ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 2 อัตรา

 • สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาหมวดวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว และมีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน
 • มีความขยันอดทน รักในวิชาชีพครู
 • มีบุคลิกภาพที่ดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส

7. ตำแหน่งครูผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมวอลเลย์บอลชาย(เพศชาย) 1 อัตรา

 • สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา วอลเลย์บอลหญิง(เพศหญิง)
 • มีความรู้ความสามารถในด้านกีฬา วอลเลย์บอล
 • มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนมีความรับผิดชอบสูง
 • ห่วงใยในงาน ตรงต่อเวลา เป็นตัวอย่างที่ดีให้นักเรียน
 • มีความขยันอดทน รักในวิชาชีพครู
 • มีบุคลิกภาพที่ดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
 • มีจิตวิทยาการกีฬาสร้างแรงจูงใจให้กับทีม สร้างทีมให้มีความมุ่งมั่น

8. ตำแหน่งครูผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมวอลเลย์บอลชาย(เพศหญิง) 1 อัตรา

 • สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา วอลเลย์บอลหญิง(เพศหญิง)
 • มีความรู้ความสามารถในด้านกีฬา วอลเลย์บอล
 • มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนมีความรับผิดชอบสูง
 • ห่วงใยในงาน ตรงต่อเวลา เป็นตัวอย่างที่ดีให้นักเรียน
 • มีความขยันอดทน รักในวิชาชีพครู
 • มีบุคลิกภาพที่ดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
 • มีจิตวิทยาการกีฬาสร้างแรงจูงใจให้กับทีม สร้างทีมให้มีความมุ่งมั่น

9. ตำแหน่งครูผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีมฟุตบอล (เพศชาย) 1 อัตรา

 • สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา ฟุตบอล(เพศชาย)
 • มีความรู้ความสามารถในด้านกีฬา รู้หลักการฝึก
 • มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนมีความรับผิดชอบสูง
 • ห่วงใยในงาน ตรงต่อเวลา เป็นตัวอย่างที่ดีให้นักเรียน
 • มีความขยันอดทน รักในวิชาชีพครู
 • มีบุคลิกภาพที่ดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
 • มีจิตวิทยาการกีฬาสร้างแรงจูงใจให้กับทีม สร้างทีมให้มีความมุ่งมั่น ฝึกซ้อมเพื่อชัยชนะ

10. ตำแหน่งครูผู้สอนเต้น (วงดนตรีลูกทุ่ง) 1 อัตรา

 • สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • มีความสามารถในการออกแบบท่าเต้นที่หลากหลายรูปแบบ ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน เพื่อใช้ใน การประกอบการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ
 • มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน
 • มีความขยันอดทน รักในวิชาชีพครู มีจิตสาธารณะ
 • มีบุคลิกภาพที่ดี

11 ตำแหน่งครูผู้สอนขับร้องเพลงไทย (Voice) 1 อัตรา

 • สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • มีความสามารถในการขับร้องเพลงไทย
 • มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน
 • มีความขยันอดทน รักในวิชาชีพครู มีจิตสาธารณะ
 • มีบุคลิกภาพที่ดี

12. ตำแหน่งครูผู้สอนสังคมศึกษา 1 อัตรา

 • สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิชาหมวดสังคมศึกษา
 • มีความรู้ความสามารถด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม
 • มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาสังคมศึกษา
 • มีความขยันอดทน รักในวิชาชีพครู
 • มีบุคลิกภาพที่ดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองลงลายมือชื่อกํากับ เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ที่ห้องประชุมชั้น 1 ตึกอํานวยการโรงเรียนด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 21 – 27 เม.ย. 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: