สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 35 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-13พ.ค.67

 

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่าง ๆ ของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งพนักงาน 35 อัตรา

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ผู้ตรวจสอบภายใน
 • พนักงานบริหารงานเลขานุการกลาง
 • นิติกร
 • พนักงานมาตรฐานความสมควรเดินอากาศ
 • พนักงานมาตรฐานปฏิบัติการบิน
 • พนักงานพัฒนามาตรฐาน
 • พนักงานมาตรฐานระบบอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
 • พนักงานมาตรฐานสนามบิน
 • พนักงานมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวก
 • พนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจการบิน
 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผนสิ่งแวดล้อมการบิน
 • พนักงานบริหารงานปฏิบัติการการเดินอากาศ
 • พนักงานบริหารยุทธศาสตร์
 • พนักงานบริหารงบประมาณ
 • พนักงานบริหารโครงการ
 • พนักงานกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • พนักงานบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์
 • พนักงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ระยะเวลาการจ้าง : กําหนดระยะเวลาทดลองการปฏิบัติงาน 90 วัน โดยพิจารณาจาก ผลประเมินการทดลองปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีสิทธิให้ออกจากงาน เพราะไม่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน โดยให้ถือว่าไม่เคยเป็นพนักงานของสํานักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงการปฏิบัติงาน หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ ระหว่างผู้นั้นทดลองปฏิบัติงาน

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารหลักฐานการสมัครงานในรูปแบบ e-file โดยแนบ เอกสารหลักฐานการสมัครรวมเป็นไฟล์เดียวกัน สกุล .pdf เท่านั้น และตั้งชื่อไฟล์ด้วย คํานําหน้า ชื่อ สกุล ภาษาไทย ยกตัวอย่างเช่น นางสาว ยิ้มแย้ม แจ่มใส ผ่านทางอีเมล [email protected] เท่านั้น (ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาเอกสารหลักฐานการสมัครงานที่ไม่ได้ส่งผ่านอีเมลดังกล่าว) ได้ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. – 13 พ.ค. 2567 โดยเอกสารการสมัครงานที่ส่งภายหลังวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. จะไม่ได้รับการพิจารณาทุกกรณี

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: