161อัตรา!! กรมพินิจฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร์และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. นักวิชาการเงินและบัญชี 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร

4. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

5. พนักงานคุมประพฤติ 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

6. นักจิตวิทยา 20 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก

7. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ช.ม. และรอบอกขนาดไม่น้อยกว่า 76 ช.ม.

8. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านแม่บ้าน) 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 155 ซ.ม.

9. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม) 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการเกษตร

10. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม) 3 อัตรา ป.ตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอุตสาหกรรมศิลป์

11. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพลศึกษา) 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

12. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านศิลปะ) 1 อัตรา ป.ตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางศิลปหัตถกรรม ศิลปกรรม ศิลปศึกษา

13. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ) 6 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

14. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 7 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการเงินและการธน่าคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

15. เจ้าพนักงานธุรการ 15 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา

16. เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) 13 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ช.ม. และรอบอกขนาด 76 ช.ม.

17. เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน) 3 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 155 ช.ม.

18. พนักงานพินิจ (ชาย) 49 อัตรา ปวส. และเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ช.ม. และรอบอกขนาด 76 ช.ม.

19. พนักงานพินิจ (หญิง) 15 อัตรา ปวส.และเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 155 ช.ม.

20. พนักงานพินิจ (ด้านสูทกรรม) 3 อัตรา ปวส./อนุปริญญา 3 ปี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ทางคหกรรมศาสตร์ ทางการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ

สมัครและดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์ https://djop.thaijobjob.com/ หรือ หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์” (ประกาศรับสมัครสามารถดาวน์โหลดได้บัดนี้เป็นต้นไป การรับสมัครเปิดรับสมัครภายใน 3-20 เม.ย.66)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: