กรมควบคุมโรค รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.บัดนี้-22ก.พ.65

 

กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2565

กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลกลาง โรคและภัยสุขภาพกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้าง : 12,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติทั่วไป
1) ไม่จำกัดเพศ มีสัญชาติไทย
2) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
3) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
4) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็น โรคติดต่อร้ายแรงตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2535
5) ไม่เคยเป็นผู้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำ โดยไม่ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6) ไม่เป็นผู้ซึ่งทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนไล่ออก ปลดออก หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ เพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ
7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งรับผิดชอบการบริหาร พรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
8) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
9) ในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินสามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ
10) ไม่เป็นผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการให้บริการข้อมูล ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองดิจิทัล เพื่อการควบคุมโรค ชั้น 3 อาคาร 2 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 3093

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: