เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงานเทศบาล 16 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ – ป.ตรี 17-28มิ.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2567 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) 1. ตําแหน่งผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง นิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ค่าตอบแทน 15,000 บาท 2. ตําแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ค่าตอบแทน 15,000 บาท 3. ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เกษตรกรรม การจัดการศัตรูพืช การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พืชศาสตร์ […]

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 39 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ บัดนี้- 9เม.ย.67

  เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลนครนนทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2567 1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (งานเร่งรัดรายได้) 4 อัตรา ไม่กําหนดคุณวุฒิการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาต ขับรถยนต์ตามกฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมี หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ 2. ตำแหน่งคนสวน (งานสวนสาธารณะ) 10 อัตรา ไม่กำหนดคุณวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติงานในหน้าที่มีความรู้จัดสวนหย่อม ไม้ดอก 3. ตำแหน่งคนงานประจํารถขยะ (งานบริหารจัดการมูลฝอย) 5 อัตรา ไม่กำหนดคุณวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4. ตำแหน่งงคนงานประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล (งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล) 1 อัตรา ไม่กำหนดคุณวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 5. ตำแหน่งแม่ครัว (งานโรงเรียน) 2 อัตรา ไม่กำหนดคุณวุฒิการศึกษา มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่การครัวเรือน มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ ในงานที่จะต้องปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 […]

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 73 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี บัดนี้-22ธ.ค.66

  ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักปลัดเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา – มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือสาขาวิชา หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือสาขาวิชา หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล […]

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบรรจุครูคอมฯ, คนขับรถ, ผู้ดูแลเด็ก, ภารโรง บัดนี้-22มิ.ย.66

  เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ สำนักการศึกษา – ผู้ช่วยครู (คอมพิวเตอร์) 1 อัตรา *ครูอัตราจ้าง* วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 2. ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม – พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรอง จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ พนักงานจ้างทั่วไป สำนักการศึกษา – ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา มีความรู้ ความเหมาะสม ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ – ภารโรง 2 อัตรา […]

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครผู้ช่วยครู-คนขับรถ-ภารโรง-แม่ครัว 17ม.ค.-6ก.พ.66

  เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ 1. ผู้ช่วยครู (ภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา (ครูอัตราจ้าง) 2. ผู้ช่วยครู (ภาษาไทย) 1 อัตรา (ครูอัตราจ้าง) 3. ผู้ช่วยครู (สังคม) 1 อัตรา (ครูอัตราจ้าง) 4. ผู้ช่วยครู (คหกรรม) จำนวน 1 อัตรา (ครูอัตราจ้าง) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ดูรายละเอียดวิชาเอก และกลุ่มวิชาเอก ที่รับสมัครพนักงานจ้างตามรายละเอียดภาคผนวก ข.) ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ 1. ขับรถยนต์ 2 อัตรา มีความรู้ ความสามารถ […]

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครการเงิน-ผู้ดูแลเด็ก 10-31ต.ค.65

  เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบเงินอุดหนุน) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. บุคลากรสนับสนุนการสอน (การเงิน/บัญชี/พัสดุ) 1 อัตรา ปวช.หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชีพาณิชยการ เลขานุการ การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะการบริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไปจะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ 2 ผู้ดูแลเด็ก 6 อัตรา ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ ทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกว่างจะต้อง สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะใน งานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน จากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึง ลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบ ทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ ขอรับสมัครและยื่นใบสมัครพร้อม หลักฐานด้วยตนเอง 10-31ต.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 […]

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงาน42อัตรา บัดนี้-27พ.ค.65

  เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 42 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ คนงานประจำรถขยะ 21 อัตรา คนงาน 15 อัตรา คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล 6 อัตรา ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง บัดนี้– 27 พ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 โปรดแต่งกายชุดสุภาพ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี บัดนี้-18พ.ค.65

  เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 พนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักการคลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ วุฒิ ปวช.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ วุฒิ ปวท.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น […]

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา บัดนี้-17ธ.ค.64

    เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-17 ธันวาคม 2564 เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (งบเงินอุดหนุน) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 1. บุคลากรสนับสนุนการสอน (การเงิน/บัญชี/พัสดุ) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบ ได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะการบริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไปจะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ 2. มีความรู้ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 2 ผู้ดูแลเด็ก 6 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 10,000 บาท กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ […]

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 80 อัตรา 12-20 ก.ค.64

  เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 กรกฎาคม 2564 เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ 1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 10 อัตรา 2. ตำแหน่งนายท้ายเรือ 1 อัตรา 3. ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ 7 อัตรา 4. ตำแหน่งคนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล 12 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 1. ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ 30 อัตรา 2. ตำแหน่งคนงาน 14 อัตรา 3. ตำแหน่งคนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล 6 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 12-20 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – […]

1 2
error: