คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

Advertisement คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)   Advertisement   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office มีความรู้ความสารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ วุฒิ ปวช หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ บัญชี การตลาด การขาย การจัดการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ Advertisement สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://personweb.kku.ac.th ตลอด 24 ชม. ค่าธรรมเนียมสอบ 110 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคาแล้ว 10 บาท) ชำระเงินได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบ […]

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.  เจ้าหน้าที่ธุรการ                1  ตำแหน่ง   ปฏิบัติงานด้านรับ-ส่งเอกสาร   เปิด mail และจัดเก็บเอกสาร 2.  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ     1  ตำแหน่ง   ปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน   คุณสมบัติ 1.  จบ  ปวช.  หรือ ปวส.    ทางด้านพาณิชยศาสตร์  ถึงปริญญาตรี  ทางด้านบริหารธุรกิจ   หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.  อายุไม่เกิน  30  ปี 3.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี 4.  หากมีประสบการณ์ด้านธุรการ  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   สมัครงานราชการได้ด้วยตนเอง  หรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม   ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม  ชั้น  4   ต.ถนนขาด  อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม  73000  หรือสอบถามข้อมูลที่ 034-340040 […]

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา (19 ส.ค. – 23 ส.ค.56)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา สังกัดส่วนกลาง กรุงเทพฯ (19 ส.ค. – 23 ส.ค.56) กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร และเศรษฐศาสตร์ ซึ่งต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : […]

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (27 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2556)

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (27 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2556) สำนักงานส่งเสริมการผลิตข้าว เปิดสมัครงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   [highlight] ระดับการศึกษา ปวช.ทุกสาขา อัตราเงินเดือน 9,960 บาท [/highlight]   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานประสานราชการทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ความสามารถ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน มีจริยธรรมประพฤติถูกต้องตามหลักกฎหมาย และคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เข้าใจในสถานการณ์ ประเด็น ปัญหา แนวคิดหลักทฤษฎีต่างๆ มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีใจรักในการให้บริการ มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สมัครงานราชการ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว : ด้วยตนเองที่ กรมการข้าว สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ฝ่ายบริหารทั่วไปตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2556 – […]

1 2 3