สรรพสามิตเพชรบุรี-กระบี่ รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.-ปวส.27-31มี.ค.66

Advertisement Advertisement Advertisement   กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) บรรจุที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สมัครด้วยตนเอง 27-31 มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบรรจุ จพง.ทันตะ-จพง.เภสัช บัดนี้-21มี.ค.66

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 3 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางทันตสาธารณสุข หรือได้รับอนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางทันตกรรม 2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเทคนิคเภสัชกรรม เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com บัดนี้-21มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานที่ดินนครศรีธรรมราช รับสมัครบรรจุพนง.เขียนแผนที่-บันทึกข้อมูล 27-31มี.ค.66

  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานเขียนแผนที่ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. พนักงานบันทึกข้อมูล 4 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา สมัครด้วยตนเอง 27-31 มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบรรจุเจ้าพนักงานสัตวบาล วุฒิ ปวส.บัดนี้-23มี.ค.66

  กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาสัตวบาล สัตวศาสตร์ และสาขาวิชาสัตวรักษ์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://product.dld.go.th บัดนี้-23มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

บังคับคดีสระแก้ว รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.-ปวส. 13-17มี.ค.66

  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญาทุกสาขาวิชา ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 13-17 มี.ค.66 โทร.037-242178 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส.20มี.ค.-10เม.ย.66

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 ตําแหน่ง ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 3 ตําแหน่ง ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 3. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 2 ตําแหน่ง ปวส./คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. โภชนากรปฏิบัติงาน 1 ตําแหน่ง ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สมัครทางเว็บไซต์ : https://dmh.thaijobjob.com/2023034/index.php ภายใน 20มี.ค.-10เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

หลายอัตรา! กรมศิลปากร รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-8มี.ค.66

  กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ปฏิบัติงานกรมศิลปากร ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การจัดการ คณิตศาสตร์และสถิติ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปฏิบัติงานกรมศิลปากร ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 3. ภัณฑารักษ์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางมานุษยวิทยา 4. ผู้ช่วยนักโบราณคดี 1 อัตรา ปฏิบัติงานอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี 5. ดุริยางคศิลปิน (ปี่) 1 อัตรา ปฏิบัติงานกรมศิลปากร ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง […]

สำนักงานที่ดินเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานบันทึกข้อมูล วุฒิ ปวช./อนุปริญญา/ปวส.

  สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล 2 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช./ปวส./อนุปริญญาทุกสาขาวิชา สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 20-24 ก.พ.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สสจ.ปราจีนบุรี รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 27ก.พ.-3มี.ค.66

  สสจ.ปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 3. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญาทางเวชระเบียน 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) 5. วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 6. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) 7. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สสจ.ปราจีนบุรี 27ก.พ.-3มี.ค.66 […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.13-17ก.พ.66

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก – วุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ – วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญาในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน 2. พนักงานประจำสำนักงาน ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร – วุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ – วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญาในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ภายในวันที่ 13-17 ก.พ.66 ในวันและเวลาราชการ […]

1 2 44