สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบรรจุข้ารับราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 1-15ก.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1.ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 2.ตําแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการพิมพ์ Advertisement – ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่าที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ทางการพิมพ์ ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ดังนี้ เปิดเว็บไซต์ https://sso.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ […]

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบรรจุเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน วุฒิ ปวท./ปวส. 26มิ.ย.-16ก.ค.67

  ประกาศกรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน: – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี อัตราเงินเดือน 11,930 – 13,130 บาท – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี อัตราเงินเดือน 12,650 – 13,920 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 1 ปี ได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า ภายในวันสอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 […]

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ส.ค.67

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา (พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษา) สถานที่ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย เงินเดือน 20,090 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร : 1. เพศชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น 2. สาเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้ทางด้านภาษา SQL, C#.net framework, .Net Core, JavaScript, Node.js, Python, Java, PHP อย่างน้อย 1 ภาษา 4. หากมีความรู้ในการพัฒนา Mobile […]

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครนักวิชาการแรงงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 1-7ก.ค.67

  ประกาศสำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งนักวิชาการแรงงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน: 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ระยะเวลาจ้าง: ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และจะมีการประเมินผล การปฏิบัติงาน เพื่อต่อสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด ภายใต้กรอบอัตรากําลัง พนักงานราชการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (กพร.) จัดสรร สํานักงานประกันสังคมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้ เปิดเว็บไซต์ https://sso.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน” ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

MEA เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก พนักงาน MEA และบุคคลผู้พิการ 93 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.โท 24มิ.ย.-1ก.ค.67

  MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก พนักงาน MEA และบุคคลผู้พิการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน MEA  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ รับสมัครกลุ่มบุคคลภายนอก และพนักงาน MEA เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 23 คุณวุฒิ รวม 86 อัตรา อ่านรายละเอียด คลิก https://static.mea.or.th/uploads/temp/c67988a6-079 รับสมัครกลุ่มบุคคลผู้พิการจากบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 4 คุณวุฒิ รวม 7 อัตรา อ่านรายละเอียด คลิก https://static.mea.or.th/uploads/temp/ คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ กำหนดให้ผู้ที่จะได้รับคัดเลือก จะต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ (ส่วนบุคคล) ตามเกณฑ์คะแนนแบบใดแบบหนึ่งในรายการ ดังนี้ -การทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC  ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน -การทำสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP  ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน -การทำสอบภาษาอังกฤษ TU-GET  ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน -การทำสอบภาษาอังกฤษ […]

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี 24มิ.ย.-12ก.ค.67

  ประกาศกรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 1) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือ 2) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือ 3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือ 4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ เงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท 2. ตำแหน่งนักประเมินราครทรัพย์สินปฏิบัติการ 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ 2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง […]

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 66 อัตรา วุฒิ ม.6-ป.ตรี สมัครผ่านออนไลน์ บัดนี้-30มิ.ย.67

  กองทัพอากาศรับสมัครสอบ 2567 ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ จำนวน 66 อัตรา โดยแบ่งเป็น รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2567 (48 อัตรา) รับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เป็นนายทหารประทวน (15 อัตรา) รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ เป็นนายทหารประทวน (3 อัตรา) 1. นายทหารประทวน 2. นายทหารสัญญาบัตร การสมัครสอบ สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ www.taf-recruit.com ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรอกข้อมูลลงในระบบสมัครด้วยตนเอง โดยให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามคำแนะนำชั้นตอนการสมัครทางหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-2534 8578 ผู้สมัครสอบต้องแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ขนาดของ แต่ละไฟล์ไม่เกิน 1 เมกะไบต์) ดังนี้ รูปถ่ายสีครึ่งตัว หน้าตรง […]

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบนิติกร/นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 17มิ.ย.-19ก.ค.67

  ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 1. ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ อัตราเงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท 2. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 6 อัตรา – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 12,650 – 13,920 บาท เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ระบบจะปิด การรับสมัครเวลา 17.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://www.mfa.go.th/th/content/สอบราชการ2567 […]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครผู้ช่วยบัญชี วุฒิ ปวช./ปวส. บัดนี้-18 มิ.ย.67

  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 1. ผู้ช่วยบัญชี (ชบช.) สังกัดสํานักงานใหญ่ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) สาขาวิชา สาขาวิชาบัญชี ผู้สนใจจะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยการกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารตามที่ กฟภ. กําหนด ผ่านการสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link https://qr.pea.co.th/MDk1ZDA2M ภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ระบบ จะปิดรับสมัครออนไลน์เวลา 16.30 น.) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-27มิ.ย.67

  ประกาศกรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท 2.ตำแหน่ง นายช่างตรวจสภาพรถ 1 อัตรา  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้ – สาขาวิชาเครื่องกล – สาขาวิชาเทคนิคการผลิต – สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง – สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ – สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท 3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ […]

1 2 146
error: