การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน21อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศการเคหะแห่งชาติ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2567 การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าปฎิบัติงานบรรจุเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานการเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2567 จำนวน 21 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง วุฒิปริญญาตรี – ทางรัฐศาสตร์ – ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ – ทางบริหารธุรกิจ – ทางเศรษฐศาสตร์ – ทางการจัดการ – ทางนิติศาสตร์ – ทางการบัญชี – ทางการเงินและการธนาคาร – ทางการพัฒนาชุมชน – ทางมนุษยศาสตร์ 2. ตำแหน่ง พนักงานจัดการทรัพย์สิน 7 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง – วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา – สามารถไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานเคหะนครหลวง หรือ สำนักงานเคหะจังหวัด ในแต่ละภูมิภาคได้ 3. ตำแหน่ง พนักงานจัดการทรัพย์สิน […]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-23 พ.ค.67

  ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 13/2567 1. นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา สังกัดงานพัฒนาคุณภาพ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดี มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ใฝ่รู้ และสามารถ ทํางานเป็นทีมได้ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา สังกัดงานคลังและพัสดุ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางบัญชี มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 3. นักวิชาการพัสดุ จํานวน 2 อัตรา สังกัดงานคลังและพัสดุ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ […]

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30พ.ค.67

  ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2567 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 อัตรา ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง เงินเดือน 18,000 บาท 2. ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในนิติศาสตร์ เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัครรับการเลือกสรรทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 30พฤษภาคม 2567 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 17.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://www.mfa.go.th/content/ พนักงาน ราชการ2567 หรือ https://mfa.thaijobjob.com หัวข้อ “การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจําปี 2567 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและตําแหน่งนิติกร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมอุทยานฯ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20พ.ค.67

  ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท/เดือน วันและเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่ปฏิบัติงาน : ส่วนแผนงานอุทยานแห่งชาติ สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาคารสืบ นาคะเสถียร ชั้น 7 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 2. มีความสามารถด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 3. มีความสามารถพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี 4. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เป็นอย่างดี 5. มีความสามารถด้านการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 6. มีความสามารถด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลในระบบคลาวด์ได้เป็นอย่างดี […]

กรมเจ้าท่า (ส่วนกลาง) พนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส. 15พ.ค.-6 มิ.ย.67

  ประกาศกรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 1. นายช่างโยธา 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาสํารวจ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว หน้าที่ความรับผิดชอบ 2. นายช่างสํารวจ 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาสํารวจ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว หน้าที่ความรับผิดชอบ 3. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ […]

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครลูกจ้าง หลายอัตรา ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-30พ.ค.67

  ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวนหลายอัตรา ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เป็นบริษัทที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ถือหุ้นหนึ่งร้อย เปอร์เซ็นต์ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งดําเนินธุรกิจและให้บริการด้าน การจัดการระบบงานคลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า การบริหารเส้นทางการขนส่งและงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องต่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานใน บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

กปน.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน21อัตรา วุฒิ ป.ตรี 14-27พ.ค.67

  ประกาศการประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 1.ตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง) 2 อัตรา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 2.ตำแหน่งวิศวกร (โยธา) 8 อัตรา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา 3.ตำแหน่งวิศวกร (เครื่องกล) 2 อัตรา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลผู้สมัครสลบตำแหน่งวิศวกรในสาขาที่กำหนดให้เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565 จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) ไม่ตํ่ากว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับสาขาที่สมัคร ในกรณีที่ยังไม่ได้รับใบ ก.ว. จะต้องน่ามายื่นภายใน1 ปีนับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้มิฉะนั้นกปน. จะไม่พิจารณาบรรจุให้ทดลอง,ปฏิบัติงานลักษณะงานของตำแหน่งวิศวกรจำาเป็นต้องปฏิบัติงานกาคลนาม ปฏิบัติงานเป็นกะโดยส่วนใหญ่ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสุภาพสตรีได้ จึงขอให้ผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสมัครสอนด้วย 4.ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 5. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม […]

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส. 13พ.ค.- 4มิ.ย.67

  ประกาศกรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานจำนวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน – ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี อัตราเงินเดือน 11,930 – 13,130 บาท – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี อัตราเงินเดือน 12,650 – 13,920 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ […]

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค) วุฒิ ปวส. 13-24พ.ค.67

  ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชีทางการตลาด ทางการเลขานุการ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และทางการจัดการ 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชีทางการตลาด ทางการเลขานุการ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และทางการจัดการ ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 พ.ค. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สพป. ชุมพร เขต 2 รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 76 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 8-14พ.ค.67

  ประกาศอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ตำแหน่งครูผู้ช่วย 76 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 16,560 – 19,460 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาอื่น ที่ ก.ค.ศ. รับรอง เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สําเร็จการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย กรณีที่ผู้สมัครนําหลักฐานการศึกษามาใช้สมัครสอบแข่งขัน ที่มิได้ระบุสาขาวิชา หรือ โปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ศึกษาไว้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๓ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 […]

1 2 3 144
error: