สภากาชาดไทย รับสมัครบรรจุวุฒิ ม.6-ป.ตรี บัดนี้-31มี.ค.66

Advertisement Advertisement   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว 1. พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา 1 อัตรา ป.ตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล) 2. พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 พิษณุโลก 1 อัตรา ป.ตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล) 3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ 2 อัตรา ป.ตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีวริทยาชีววิทยา,ชีวเคมี,คมี,ทคโนโลยีชีวภาพ,วิทยาศาสตร์การแพทย์ Advertisement 4. นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ภาศบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 ขอนแก่น 2 อัตรา ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิศการแพทย์ (ถ้าไม่มีใบประกอบริชาชีพต้องสอบให้ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี) 5. นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ […]

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน14อัตรา วุฒิ ม.6-ป.ตรี

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว **หมายเหตุ**ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ** ตำแหน่งที่ 1 พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ป.ตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล) ตำแหน่งที่ 2 พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) ป.ตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล ปฏิบัติงานประจำที่จังหวัดพิษณุโลก สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ตำแหน่งที่ 3 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) 2 อัตรา ฝ่ายรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต […]

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว ตำแหน่งที่ 1 พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 ลพบุรี 1 อัตรา 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพ 3. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือในวันหยุดราชการได้ 4. หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลพบุรี หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไปกลับสะดวกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ตำแหน่งที่ 2 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน 1 อัตรา 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 – 35 ปี 2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์) ตำแหน่งที่ 3 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 ลพบุรี […]

ศูนย์บริการโลหิตฯ สภากาชาดไทย รับสมัครเภสัชกร-เจ้าหน้าที่อื่น ๆ หลายอัตรา

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่งที่ 1 เภสัชกร 3-6 ฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์และน้ำยา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน ป.ตรี เภสัชศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สามารถปฏิบัติงานเป็นทีม และควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากกว่า 10 คนขึ้นไปได้ มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และหลักเกณฑ์วิธีการในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice : GMP) สามารถปฏิบัติงานภายในห้องสะอาด (Cleanroom) ได้ หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานผลิตยา โดยเฉพาะด้านกระบวนการผลิตยาปราศจากเชื้อ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) […]

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครเป็นบุคลากรชั่วคราว 7 อัตรา

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว 7 อัตรา **ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ** ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) – ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี – วุฒิ ปวส. สาขาพาณิชยการ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาบริหารธุรกิจและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) 1 อัตรา – ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี – ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน – ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ ตำแหน่งที่ 3 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) 1 อัตรา – ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 – 35 ปี – ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว […]

สภากาชาดไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-11ส.ค.65

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรชั่วคราว 1.เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต วุฒิ ม.3/ม.6 2.นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานที่ภาคบริการโลหิตที่ 8 นครสวรรค์ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต บัดนี้-11ส.ค.65 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าที่เว็บไซต์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ https://blooddonationthai.com/ หัวข้อประกาศ >ร่วมงานกับเรา

ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย รับสมัครพนักงาน ปฏิบัติงาน กทม.-สุรินทร์

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อจ้าง บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรชั่วคราวในตําแหน่งต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตําแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต 1 อัตรา ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน วุฒิ ม.6/ปวช. ปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุดราชการได้ ตําแหน่งที่ 2 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ 1 อัตรา ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์หรือใกล้เคียง ที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวก ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้ 1) […]

สภากาชาดไทย รับสมัครเภสัชกร วุฒิ ป.ตรี/ป.โท มีใบอนุญาต บัดนี้-31พ.ค.65

  สำนักบริหารทรัพยากร สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่งเภสัชกร 3-6 ฝ่ายบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี/ปโท ทางเภสัชศาสตร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สมัครทางเว็บไซต์ https://www.redcross.or.th หรือ https://jobtrc.redcross.or.th บัดนี้-31พ.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สภากาชาดไทย เปิดรับอาสาสมัครช่วยสายด่วน 1330

สภากาชาดไทย เปิดรับอาสาสมัครกาชาดช่วยสายด่วน สปสช. 1330 ตรวจสอบคุณสมบัติ – หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและช่องทางการเข้าร่วมงานที่นี่ สภากาชาดไทย ได้เปิดรับอาสาสมัครกาชาดเพื่อช่วยสายด่วน สปสช.1330 โดยจะปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -14.00 น. สำหรับผู้ที่สนใจต้องการเข้าร่วมการเป็นอาสาสมัคร สามารถลงทะเบียนผ่านแอปอาสาสมัครกาชาดได้ ทั้งนี้่สามารถตรวจสอบเงื่อนไข คุณสมบัติ หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติได้ดังนี้ คุณสมบัติ   มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เข้ารับการอบรมออนไลน์ก่อนวันปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ ลงทะเบียน/บันทึกข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ตอบคำถาม และรับเคสผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อส่งต่อ สปสช. ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.) มาปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมสุทธาสา ชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 1. ดาวน์โหลด Application อาสาสมัครกาชาด 2. ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน Application 3. […]

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรชั่วคราว บัดนี้-27 ธ.ค.64

  สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราว ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน หรือการบัญชี ตั้งแต่ 26 พ.ย.64 – 27 ธ.ค. 2564 ตำแหน่ง นายแพทย์ 4-6 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ 26 พ.ย.64 – 27 ธ.ค. 2564 ตำแหน่ง นักจิตวิทยา 3-5 กลุ่มงานสังคม จิตวิทยาและพฤติกรรม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จำนวน […]

1 2 10