ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน14อัตรา วุฒิ ม.6-ป.ตรี

 

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว

**หมายเหตุ**ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ**

ตำแหน่งที่ 1 พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ป.ตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล)

ตำแหน่งที่ 2 พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) ป.ตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล ปฏิบัติงานประจำที่จังหวัดพิษณุโลก สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และสถานการณ์ฉุกเฉินได้

ตำแหน่งที่ 3 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) 2 อัตรา ฝ่ายรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีประสบการณ์ที่ต้องการ (ถ้ามี)

ตำแหน่งที่ 4 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) 2 อัตรา งานห้องปฏิบัติการเม็ดเลือดแดง ศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี มีประสบการณ์งานธนาคารเลือดจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

ตำแหน่งที่ 5 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) 2 อัตรา ฝ่ายธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) ป.ตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์) หากมีประสบการณ์หรือทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีมากจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ใช้ E-mail ในการสื่อสารระหว่างองค์กรได้ดี

ตำแหน่งที่ 6 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) 1 อัตรา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.6 สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด นอกเวลาราชการ หรือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้

ตำแหน่งที่ 7 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) 1 อัตรา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.6 สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตหรือใกล้เคียง ที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวก

ตำแหน่งที่ 8 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) 1 อัตรา ฝ่ายธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี ป.ตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์ด้านการประสานงานโดยตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

ตำแหน่งที่ 9 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) 1 อัตรา ฝ่ายการเงิน ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันสมัคร) ปวส./ป.ตรี สาขาการเงินและบัญชี หรือสาขาบริหารงานทั่วไป (บัญชี 12 หน่วยกิต) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและวันหยุดได้ (**หากได้รับการคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์สภากาชาดไทย กำหนดวงเงินค้ำประกัน 50,000 – 200,000 บาท หรือบุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์สภากาชาดไทย)

ตำแหน่งที่ 10 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) 1 อัตรา ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันสมัคร) ป.ตรี สาขาการบัญชี หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและวันหยุดได้ (**หากได้รับการคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์สภากาชาดไทย)

ตำแหน่งที่ 11 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) 1 อัตรา งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันสมัคร) ปวช./ปวส. ทางพาณิชยการทุกสาขา สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ได้ หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ตนเองสังกัด หรือใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวกจะได้รับการ พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.30 น. ดังนี้ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน
1) เข้าเว็บไซต์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ https://blooddonationthai.com หัวข้อประกาศ > ร่วมงานกับเรา

2) ดาวน์โหลดใบสมัครงานที่ https://blooddonationthai.com หัวข้อประกาศ ร่วมงานกับเรา ใบสมัคร และส่งใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ “PDF File” โดยรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ ส่งมาที่ E-mail: [email protected]

3) กรอกข้อความในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

4) ผู้สมัครที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว กรณีมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะได้รับการประกาศรายชื่อ ตามข้อ 6 ของประกาศฉบับนี้

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ