สหกรณ์การเกษตรฯ ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ รับสมัคร จนท.การตลาด วุฒิ ม.6/ปวช.บัดนี้-10ก.พ.66

Advertisement Advertisement   สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด (สกต.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเจ้าหน้าที่การตลาด 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 9,960 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช. จากสถานศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการหรือ ก.พ. รับรอง Advertisement ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบที่กำหนดด้วยตนเอง ได้ที่ เจ้าหน้าที่รับสมัครของสหกรณ์ ที่ สำนักงาน สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด เลขที่ 336/1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ บัดนี้-10ก.พ.66 เวลา 08.30 – 16.30น. เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมยุทธการทหาร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-30ม.ค.66

  กรมยุทธการทหาร รับสมัครพนักงานราชการ 1. พนักงานบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวส. 2. พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมทางราชการหรือที่ทางราชการหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 3. นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน การเงินและการธนาคาร ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-30ม.ค.66 เวลา 08.30-15.30 น. ณ กองกลาง กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) โทร.0-2575-6004 หรือโทรศัพท์สื่อสารทหาร 5721307 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานถ่ายเอกสาร วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.

  สำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานถ่ายเอกสารและสำเนาดิจิตอล 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-31ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสนใน เขตดุสิต กทม. สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2242-5900 ต่อ 5211-14 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี รับสมัครพนักงานช่วยการพยาบาล 23-27ม.ค.66

  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราการทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 10,430 บาท – ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทางด้านช่วยการพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี สมัครด้วยตนเองได้ที่ตึกอำนวยการ ชั้น 2 งานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี เลขที่ 294 หมู่ 6 ถนนปากน้ำ ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 23 – 27 ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมข่าวทหาร รับสมัครนักแปล(วุฒิ ป.ตรี)และพนักงานบริการ(วุฒิ ม.3) 25ม.ค.-7ก.พ.66

  กรมข่าวทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. พนักงานบริหาร 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. 2. นักวิชาการแปลและล่าม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน (หรือชนิดอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์ทำงานหรือฝึกงานด้านล่ามมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง 25ม.ค.-7ก.พ.66 ณ กองกลาง กรมข่าวทหาร ชั้น 3 อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2572-1207 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.นครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 253 อัตรา บัดนี้-23ม.ค.66

  โรงพยาบาลนครปฐม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 1/2566 1. พนักงานเปล 20 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 365 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) 2. พนักงานบริการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 365 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5) 3. พนักงานบริการ (จัดเก็บขยะ) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 365 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) 4. พนักงานบริการ (ความสะอาด) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 365 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) 5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ […]

ม.มหิดล รับสมัคร รปภ.วุฒิ ม.3/ม.6 สมัครออนไลน์บัดนี้-20ม.ค.66

  คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร) 4 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย วุฒิ ม.3/ม.6 สุขภาพแข็งแรง หากสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบสัมภาษณ์, การทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย, ทดลองปฏิบัติงาน 2 วัน (โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน) สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ – การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม) – รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (กรณีปฎิบัติงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) – ตรวจสุขภาพประจำปี – ประกันสุขภาพกลุ่ม – เงินเพิ่มพิเศษจากผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (กรณีปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี) – ฯลฯ สมัครด้วยตนเอง/ผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment บัดนี้-20ม.ค.66 เวลา 16.00 น. […]

กรมการเงินทหาร รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.6-ปวส.19-25ม.ค.66

  กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ 1. พนักงานบริการ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.ทุกสาขาวิชา 2. พนักงานธุรการ 2 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.พาณิชยการและบริหารธุรกิจทุกสาขา 3. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.สาขาการบัญชี การเงิน การเงินและการธนาคาร 4. พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการหรือที่ทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน สมัครด้วยตนเอง/ทางเว็บไซต์ http://findinter.rtarf.mi.th ภายในวันที่ 19-25ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบรรจุ พกส.วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา 2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ณ อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 23-31ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

พมจ.พัทลุง รับสมัครพนักงานอำนวยการ วุฒิ ม.6/ปวช. 16–20ม.ค.66

  สำนักงาน พมจ.พัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430.- บาท วุฒิการศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดพัทลุง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังใหม่) ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 16–20ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7461 3289 และจากเวบไซต์ของสำนักงาน www.phatthalung.m-society.go.th โดยผู้สมัคร ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 42