กรมประมง รับสมัครพนักงานงานราชการทั่วไป 10-18 ม.ค.65

Advertisement Advertisement   กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานงานราชการทั่วไป 10-18 มกราคม 2565 ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. พนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 Advertisement สามารถขอและยื่นใบสมัครสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ อาคารอำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 10-18 มกราคม 2565 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด รับสมัครบุคคลช่วยปฏิบัติราชการ 9 อัตรา

  สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 ธันวาคม 2564 สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง 1. นายแพทย์ 1 อัตรา (วุฒิแพทย์ศาสตร์ ด้านจิตวิทยา) 2. พนักงานช่วยงานด้านสารสนเทศ 2 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี) 3. พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข 3 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี) 4. พนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรีด้านสังคมสงเคราะห์) 5. พนักงานช่วยงานด้านธุรการ 1 อัตรา (วุฒิ ปวส/ปริญญาตรี) 5. พนักงานช่วยงานด้านประกอบอาหาร 1 อัตรา(ม.ต้น – ปริญญาตรี) (ทุกตำแหน่งการคัดเลือกจะพิจารณาตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ฯ) อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน ตำแหน่งที่ 1 ชั่วโมงละ 650 บาท […]

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2565 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน (ชาย,หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ 1. พนักงานบริการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 1 อัตรา (ชาย/หญิง) 2. พนักงานบริการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 1 อัตรา (ชาย/หญิง) คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1.1 ผู้สมัคร, บิดาและมารดา ของผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ งดรับผู้สมัครบุคคลพลเรือนชาย ที่เกิดในปี 2544 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 1.3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 1.4 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 […]

วิทยาลัยการทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

  วิทยาลัยการทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยการทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานสนับสนุน (ชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทน เป็นรายเดือน ๆ ละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท) 1 ตำแหน่ง 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ (ชาย) อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือนๆ ละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท) 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก 2.1 เป็นชาย/หญิง ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 […]

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ

  กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 21-30 ธันวาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ แผนกธุรการ บก.วศ.ทร. 1 อัตรา (ชาย/หญิง) คุณสมบัติเฉพาะ ลักษณะงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ 1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ – ส่งเอกสารและพัสดุ 3. ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง 4. มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านการบริการ 5. มีความรู้ความสามารถในการพิมพ์เอกสารของทางราชการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft office (Word และ Excel) 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท เงินค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท […]

สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 ธันวาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาแพทย์แผนไทย 3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง […]

ท่าอากาศยานอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน

  ท่าอากาศยานอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน ตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2565 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุดรธานี กรมท่าอากาศยาน (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง ผู้ดูแลสนามบิน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานอุดรธานี ระหว่างวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 – 10 มกราคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลา ราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มณฑลทหารบกที่ 37 รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 5 อัตรา

  มณฑลทหารบกที่ 37 รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-29 ธันวาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 37 รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ (อัตรา พลอาสาสมัคร) ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 1.1 พลขับรถ แหล่งรวมรถสำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 37 (อัตรา สิบเอก) 2 อัตรา 1.2 พลสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 37 (อัตรา พลอาสาสมัคร) 2 อัตรา 1.3 พลดุริยางค์ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 37 (อัตรา พลอาสาสมัคร) 1 อัตรา กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร […]

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 52 อัตรา

  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 8/2564 1. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง จิตวิทยา สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิทางคอมพิวเตอร์ (2) มีความสามารถทางด้านภาษา C#, PHP, Javascrip, HTML หรือ […]

โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

  โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 7/2564 ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) 1. พนักงานบริการ 2 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ 2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6) 2. พนักงานเปล 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ 2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6) 3. พนักงานประกอบอาหาร 2 […]

1 36 37 38 50