รพ.ปทุมธานี รับสมัครพยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ130อัตรา 30มี.ค.-5เม.ย.65

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 130 อัตรา ตั้งแต่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2565 โรงพยาบาลปทุมธานี การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายคาบ) ในโรงพยาบาลปทุมธานี 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 62 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 100 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1.) อายุไม่เกิน 35 ปี 2.) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 3.) มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี 4.) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกโรงพยาบาลปทุมธานีเลิกจ้าง 2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 85 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1.) อายุไม่เกิน 35 ปี 2.) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค […]

กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร รับสมัครลูกจ้าง 77 อัตรา บัดนี้-23มี.ค.65

  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงาน 77 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-23 มีนาคม 2565 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป ปฏิบัติงานสำนักบริหาร 15 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร 9 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักฟื้นฟูและ พัฒนาเกษตรกร 8 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักอำนวยการ 4 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักตรวจสอบ 1 อัตรา ดังนี้ (1) มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป – กรณีปฏิบัติงานส่วนบัญชีและการเงิน มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี หรือการเงิน หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยต้องศึกษาวิชาการบัญชี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี – กรณีปฏิบัติงานสำนักตรวจสอบ ต้องศึกษาวิชาการบัญชี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (2) มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี […]

รพ.บุรีรัมย์ รับสมัครบรรจุพนักงาน 18-31มี.ค.65

  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าจ้าง 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ (เลขานุการ) 4. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา ค่าจ้าง 8,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า […]

กรมธนารักษ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.6/ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-18มี.ค.65

  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) (ไม่ผ่าน ก.พ.) เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง นักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี) 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ภูมิสารสนเทศ) (ปริญญาตรี) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ทางภูมิศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ […]

คณะแพทยศาสตร์ มหาสารคาม รับสมัครลูกจ้าง27อัตรา 3-11ก.พ.65

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565 1. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง 1.1 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 1.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 1.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 1.4 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน […]

โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 46 อัตรา

  โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักจัดการงานทั่วไป 6 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 10,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการเลขานุการ […]

ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ปวส./ป.ตรี

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ป.ตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ (ทางคอมพิวเตอร์, ทางคอมพิวเตอร์ศึกษา, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, ทางวิศวกรรม คอมพิวเตอร์, ทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์, ทางวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สามารถติดตั้ง ดูแล ระบบ เครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ได้ สามารถติดตั้งและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software ได้ สามารถติดตั้งดูแล และแก้ไขระบบเครือข่าย LAN, WAN, Internet, e-mail ได้ สามารถสร้าง และพัฒนาเว็บไซด์ได้ สามารถเขียนโปรแกรม ภาษา PHP MySQL และอื่น ๆ ได้ […]

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

  โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง พนักงานเปล 1 อัตรา วุฒิ ป.6/ม.3/ม.6 อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ อัตราว่าง 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,300 บาท 4. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ วุฒิ ม.3/ม.6 อัตราค่าจ้าง […]

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 34 อัตรา

  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 2. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 6. ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 7. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง  15 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 8. […]

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา รับสมัครพนักงาน 8 อัตรา บัดนี้-4 พ.ย.64

  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. เจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตร 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี 2. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  เพศชาย ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาไฟฟ้า สาขาอิเลกทรอนิกส์ และสาขาอื่น หรือหลักสูตรอื่นที่ เกี่ยวข้อง 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์  2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา โบราณคดี สาขาประวัติศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม […]

1 2 3