รพ.นครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 253 อัตรา บัดนี้-23ม.ค.66

 

โรงพยาบาลนครปฐม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 1/2566

1. พนักงานเปล 20 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 365 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6)

2. พนักงานบริการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 365 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5)

3. พนักงานบริการ (จัดเก็บขยะ) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 365 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6)

4. พนักงานบริการ (ความสะอาด) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 365 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6)

5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล) 70 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

6. นายช่างเทคนิค (วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 445 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชา การก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา

7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 700 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

8 นักวิชาการสาธารณสุข (สายงานพยาบาล) 20 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

9. นักเทคนิคการแพทย์ 5 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

10. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 2 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความ ผิดปกติของการสื่อความหมายและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และมีใบรับรองชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานสาขาวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง

11. พยาบาลวิชาชีพ 130 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 1,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารตติยภูมิ ชั้น 5 โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2566 ในวัน เวลา ราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ