กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก. วุฒิ ปวท./ปวส.4เม.ย.-1พ.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. รับสมัครทางเว็บไซต์ http://doa.jobthaigov.com ภายในวันที่ 4เม.ย.-1พ.ค.66 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/55869 Advertisement 2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 4 อัตรา – วุฒิ ปวท.ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรือ – วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือ ได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ – รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/63815

สรรพสามิตเพชรบุรี-กระบี่ รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.-ปวส.27-31มี.ค.66

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) บรรจุที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สมัครด้วยตนเอง 27-31 มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สสจ.บุรีรัมย์ รับสมัครบรรจุพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ป.ตรี บัดนี้-24มี.ค.66

  ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตําแหน่งเภสัชกร จํานวน 4 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 2. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา -ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีบริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 3. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. สมัครทางเว็บไซต์  https://bro.thaijobjob.com/202303/index.php 20 – 24 มีนาคม 2566 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น รับสมัครพนักงานโยธา บัดนี้-22มี.ค.66

  ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ 2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ 3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ 4. ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) – (3) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (1) -(3) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจช่างโยธา ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 16 – 22 มีนาคม 2566 […]

เทศบาลเมืองชุมแพ รับสมัครบรรจุพนักงาน บัดนี้-27มี.ค.66

  ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองชุมแพ 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ทุกสาขา 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองชุมแพ 17 – 27 มีนาคม 2566 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สํานักงานทางหลวงที่9 รับสมัครพนง.โยธา-พนง.ไฟฟ้า 27-31มี.ค.66

  สํานักงานทางหลวงที่ 9 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานโยธา 2 อัตรา – สํานักงานทางหลวงที่ 9 จํานวน 1 อัตรา – แขวงทางหลวงสุรินทร์ 1 อัตรา (1) ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ (2) ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ (3) ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกําหนด ระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ (4) ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) – (3) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (1) – (3) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาทางช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม 2. […]

กทม.เปิดรับสมัครงาน หลายอัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี เงินเดือนเริ่มต้น8,000

16 มีนาคม กรุงเทพมหานคร ได้เผยแพร่ประกาศเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา โดยระบุว่า นายอดิศักดิ์ ปานด่วน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้ 1.สำนักอนามัย เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสถานที่ จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติม โทร […]

สำนักงานที่ดินนครศรีธรรมราช รับสมัครบรรจุพนง.เขียนแผนที่-บันทึกข้อมูล 27-31มี.ค.66

  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานเขียนแผนที่ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. พนักงานบันทึกข้อมูล 4 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา สมัครด้วยตนเอง 27-31 มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สตช.รับสมัครบรรจุเจ้าพนักงานโสตฯ วุฒิ ปวท./ปวส. 3-20เม.ย.66

  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญา สัญชาติไทย อายุ 18-25 ปี ไม่เป็นผู้ระหว่างตั้งครรภ์ หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหาร ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างศึกษา ไม่มีรอยสักบนร่างกายที่เห็นชัด (คุณสมบัติอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมที่เอกสารประกาศฉบับเต็ม) สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายอำนวยการ กองสารนิเทศ อาคาร 5 ชั้น 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.02-205-1005 ภายใน 3-20 เม.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

บังคับคดีสระแก้ว รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.-ปวส. 13-17มี.ค.66

  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญาทุกสาขาวิชา ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 13-17 มี.ค.66 โทร.037-242178 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 20