ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว กม.อาชญากรรมไซเบอร์ เปิดบัญชีม้า “คุก3ปี ปรับ3แสน”

Advertisement 16 มีนาคม เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 Advertisement ทั้งนี้ มีสาระสำคัญ อาทิ กรณีที่สถานบันการเงิน หรือผู้ประกอบการธุรกิจ พบเหตุสงสัย หรือได้รับข้อมูลว่า บัญชีเงินฝากหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ธุรกรรม กระทำความผิดหรือฟอกเงิน ให้สถาบันการเงิน ระงับธุรกรรมนั้นทันทีชั่วคราว ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่แจ้งเหตุ ผู้ใดเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,00-500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ […]

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน “เป็นกรณีพิเศษ”

28 ก.พ.66 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษพ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (2) และมาตรา 57 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 จึงออกกฎ ก.ตร. ไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 กฎ ก.ตร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ในกฎ ก.ตร. นี้ “ยศตำรวจชั้นประทวน” ได้แก่ สิบตำรวจตรี สิบตำรวจโท สิบตำรวจเอก จ่าสิบตำรวจและ ดาบตำรวจ ข้อ 3 การแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ตร. นี้ ข้อ 4 ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) […]

เปิดค่าตอบแทนกรรมการกีฬาอาชีพล่าสุด ผอ.จัดอีสปอร์ต ได้วันละ5พัน-เทนนิสสูงสุดทัวร์นาเมนต์ละ3.4หมื่น

23 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการ แข่งขันกีฬาอาชีพ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรา 11 (9) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 63/2559 เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนและปฏิรูปการกีฬาของประเทศ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 มีมติเห็นควรให้ออกระเบียบไว้ ทั้งนี้ในท้ายประกาศได้กำหนด บัญชีหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน กรรมการตัดสินกีฬา ที่มีการปรับปรุงล่าสุด อาทิ 1.กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ ผู้ควบคุมการแข่งขัน(STEWARD OF THE […]

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวงห้ามสถานศึกษาไล่ออกนักเรียน-นักศึกษาตั้งครรภ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ข้อ 7 สถานศึกษาตามข้อ 2 ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษาตามความประสงค์ของนักเรียนหรือนักศึกษาเท่านั้น” ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประกาศแล้ว “อัตราค่าจ้าง” ตามมาตรฐานฝีมือ17สาขา อีก90วันใช้บังคับ

11 ก.พ.2566 – เว็บไซต์ราชกิจจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 12) ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามมาตรฐานฝีมือ และมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม 17 สาขา โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเกณฑ์วัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 79 (4) และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ในประกาศนี้ “มาตรฐานฝีมือ” หมายความว่า มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ข้อ 3 อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในแต่ละสาขาอาชีพและในแต่ละระดับ ให้เป็นดังนี้ (1) สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างระบบส่งถ่ายกำลัง ระดับ […]

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศมหาดไทย เปิดทางต่างชาติทำงาน-ลงทุนใน 18อุตสาหกรรมได้

ก.พ. 2566 3 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวก ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการด้าน Startup เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษได้ (ฉบับที่ 3) ลงนามโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ซึ่งประสงค์จะทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีสิทธิขออนุญาตเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ลงวันที่ 30 ม.ค. 2561 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้า มาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ก.พ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ(Smart […]

เตรียมพร้อม! โปรดเกล้าฯ กฎหมายลูกเลือกตั้ง ส.ส.-พรรคการเมือง มีผลบังคับใช้แล้ว

28 ม.ค. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 และพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ทั้งนี้ กฎหมายสำคัญ 2 ฉบับ จะใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 มีเนื้อหาสาระโดยสำคัญๆ อาทิ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 400 เขต และการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน โดยให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เป็นบัตร ส.ส.เขต และบัตรส.ส.บัญชีรายชื่อ การคำนวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ตามบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับเลือกตั้ง ให้เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับจำนวนคะแนน ที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งรวมกันทั้งประเทศ ขณะที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 มีสาระสำคัญ […]

ราชกิจจาฯ ประกาศจำนวนประชากรสิ้นปี65 เช็คเลย จังหวัดไหนมากสุด-น้อยสุด

24 ม.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ลงนามโดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย โดยทั่วประเทศ ไทยมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 66,090,475 คน เป็นสัญชาติไทย 65,106,481 แยกเป็นชาย 31,755,032 คน หญิง 33,351,449 คน และไม่ได้เป็นสัญชาติไทย จำนวน 983,994 คน และเมื่อแยกเป็นรายจังหวัดพบว่า พื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีประชากรมากที่สุดในประเทศ รวมจำนวน 5,494,932 คน ส่วนจังหวัดที่มีประชากรน้อยสุดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม มีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 189,453 คน สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนประชากรเกินกว่า 1 ล้านคน […]

สธ.เปิดรายชื่อ118รพ.ทั่วประเทศ เป็นสถานบำบัดรักษาสุขภาพจิต

13 มกราคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เรื่อง รายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต พ.ศ. 2565 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “สถานบำบัดรักษา” ในมาตรา 3 และมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศลดค่าธรรมเนียมการโอน-จดทำนอง “บ้าน-คอนโด” ไม่เกิน3ล้าน

3 มกราคม เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศ กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับการโอนและการจำนองจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง พ.ศ.2565 อาศันอำนาจตามความในมาตรา 15 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และมาตรา 103 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมำยที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2521 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ต่อต่อไปนี้ กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขำยอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้ำนแฝด หรือบ้ำนแถว หรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดิน พร้อมอำคารดังกล่าว ซึ่งมีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกินสามล้านบาท และวงเงินจำนอง ไม่เกินสามล้านบาท และผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีสัญชาติไทย ทั้งนี้ เฉพาะการจดทะเบียน ที่ดำเนินการภายในวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566 ดังนี้ (1) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 1 (2) ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ตาม (1) ในคราวเดียวกันร้อยบะ 0.01 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 […]

1 2 39