กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 28 อัตรา (คนพิการ) 1 – 22 ส.ค. 2556

Advertisement กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 28 อัตรา สำหรับคนพิการ สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค (1 – 22 ส.ค. 2556) Advertisement กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 28 อัตรา สำหรับคนพิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ พนักงานภาษีสรรพากร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ระดับการศึกษา ปวช., ปวส., ปวท. ทุกสาขาวิชา อัตราว่าง 21 อัตรา เงินเดือน   ปวช. 9,960 บาท    ปวท. 11,450 บาท  ปวส. 12,240 บาท Advertisement สมัครงานราชการกรมสรรพากร ทางระบบอินเทอร์เน็ต http://job.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ส.ค.56 […]

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 26 อัตรา (1 – 22 ส.ค. 2556)

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 26 อัตรา สังกัดส่วนกลาง (1 – 22 ส.ค. 2556) กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 26 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์  ออกแบบ และเขียนเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูล การดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำความผิทดางคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำ อบรม เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหาจากการใช้งาน ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อัตราว่าง 5 อัตรา ระดับการศึกษา ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,960 บาท 2.พนักงานภาษีสรรพากร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ระดับการศึกษา ปวช. […]

error: