สศช. รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 5 อัตรา วุฒิ ปวส.

Advertisement สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน Advertisement เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ 2. สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ปวส. Advertisement เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ 2. สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ปวส. […]

สศช. รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. 5 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 3 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 11,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ 2) เป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบ้ติงาน จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 11,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ 2) เป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. ขึ้นไป […]

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบบรรจุนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วุฒิ ป.โท เงินเดือน17,500

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 17,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือ รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์แรงงาน ทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และในทางที่ส่วนราชการ เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาโท การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12เม.ย – 11พ.ค.59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.fpo.go.th/ >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เงินเดือน11,500-12,650

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับประกาศบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด (2) เป็นผู้สอบผ่านภาคการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. สำหรับผู้สมัครที่ใช้สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท จะต้องนำสำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาในระดับดังกล่าวมายื่นด้วย การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<< 

1 2 3