มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน 20 อัตรา บัดนี้-11มี.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน) 1. ตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน จํานวน 20 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ผู้สมัครสอบกลุ่มทั่วไป ต้องมีคุณวุฒิที่กําหนดไว้ในมาตรฐานประจําตําแหน่งที่รับสมัครสอบครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร ดังนี้ Advertisement ตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และเป็นคุณวุฒิที่ต่ำกว่า ปวส.ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตําแหน่ง ดังกล่าว สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในระบบสมัครงานใน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช https://jobs.nmu.ac.th โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2567 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล 40 อัตรา สมัครออนไลน์ บัดนี้-12ธ.ค.66

  ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 7/2566 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 40 อัตรา 1. มีความรู้ความสามารถและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ 3.ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 4. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ อัตราค่าตอบแทน : 9,400 บาท ระยะเวลาการจ้าง : นับตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครผ่าน Link ออนไลน์ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย – 12 […]

รพ.ค่ายประจักษ์ฯ รับสมัครเภสัช, พยาบาล, ผู้ช่วยพยาบาล, นักจิตวิทยาคลินิก สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-31ส.ค.66

  โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี รับสมัครเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 1) เภสัชกร 5 อัตรา อายุ 20-35 ปี วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรม มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 2) พยาบาล 5 อัตรา เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาพยาบาล มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 3) ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลที่สภาการพยาบาลรับรองหลักสูตร มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 4) นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา อายุ 20 – 35 ปี วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันใน สาขาจิตวิทยาคลินิก มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ […]

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครพยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล/พนง.ช่วยคนไข้169อัตรา บัดนี้-28มิ.ย.66

  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายวัน) 169 อัตรา 1. พยาบาลวิชาชีพ 100 อัตรา – ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (มีใบประกอบวิชาชีพ) ค่าจ้าง วันละ 650.-บาท – ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ) (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ) ค่าจ้าง วันละ 520.-บาท 2. ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา ค่าจ้างวันละ 380 บาท – ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ – ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลาย 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 56 อัตรา ค่าจ้างวันละ 350 บาท หากผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ค่าจ้างวันละ […]

สถาบันส่งเสริมสังคมสูงวัย มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครพยาบาล,นักกายภาพ,ผู้ช่วยพยาบาล

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1) พยาบาล 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้ 2) นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน 17,500 บาท ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชากายภาพบำบัด จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง 2. ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพกายภาพบำบัด ของสภากายภาพบำบัด มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้ 3) ผู้ช่วยพยาบาล 3 […]

ศูนย์คนพิการบ้านศรีวนาไล รับสมัครพี่เลี้ยง-ผู้ช่วยพยาบาล บัดนี้-2มิ.ย.65

  ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จ.อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการการให้บริการศูนย์แรกรับคนพิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 เงินเดือน 9,000 บาท และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 เงินเดือน 9,000 บาท สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-2มิ.ย.65 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.bansriwanalai.com/ban

สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครนักวิชาการสถิติ-ผู้ช่วยพยาบาล บัดนี้-10มิ.ย.65

  สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา นักวิชาการสถิติ  1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา ตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน สถาบันประสาทวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 […]

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล บัดนี้-29มิ.ย.64

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0 2202 6800 ต่อ 1018 บัดนี้-29 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(28อัตรา)สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์20มิ.ย.-4ก.ค.61

    สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 1. ระดับ ป.ตรีขึ้นไป 22 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 1  คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 2  2. ระดับต่ำกว่า ป.ตรี 6 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 1  คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 2  เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th ภายในวันที่ 20 มิ.ย.-4 ก.ค.61 

(70อัตรา)กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือนรับราชการ บัดนี้-15มี.ค.60

กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบบรรจุคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 70 อัตรา ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. โทร.0 2354 4425 เบอร์ภายใน 94413 ภายในวันที่ 22 ก.พ.-15 มี.ค.60 ในวันและเวลาราชการ        

1 2
error: