กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปตรี 28มิ.ย.-8ก.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2567 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. […]

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 49 อัตรา วุฒิ ป.5-ป.ตรี 1-19ก.ค.67

  ประกาศกรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 5 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา เงินเดือน 15,000 บาท 2. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา เงินเดือน 15,000 บาท 3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา เงินเดือน 15,000 บาท 4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เงินเดือน 15,000 บาท 5. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 6 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา เงินเดือน 15,000 บาท 6. ตำแหน่ง […]

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบบรรจุ28อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท

  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานสังกัดฝ่ายต่างๆ จำนวน 20 คุณวุฒิ รวม 28 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์  http://job.thailandpost.com/ ภายในวันที่ 1 – 14 ก.ค.67 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))      

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบบรรจุข้ารับราชการ 8 อัตรา 28มิ.ย.-8ก.ค.67

  ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 8 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 19,830 – 21,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ “ปี 2567” เปิดเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “ข้าราชการ” เลือก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 2-8ก.ค.67

  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน: 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว) 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน: 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว) ระยะเวลาการจ้าง: การต่อสัญญาจ้างตามความเหมาะสมของส่วนราชการภายใต้ระยะเวลาตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2568 – 2571 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์สํานักงานปรมาณู เพื่อสันติ http://www.oap.go.th หัวข้อ “JOB ข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://oap.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครเข้าทำงาน27อัตรา วุฒิ ป.ตรี 1-10ก.ค.67

  การรถไฟเเห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน 1. พนักงานตรวจสอบภายใน 6 จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,830 บาท คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชา/วิชาเอก : ทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง 2. พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,830 บาท คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชา/วิชาเอก : ทางสังคมศาสตร์ หรือการเงิน หรือสถิติ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัดฝ่ายบริการสินค้า 3. พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,830 บาท คุณวุฒิ : ปริญญาตรี […]

กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรา วุฒิ ปวท.-ป.ตรี 28มิ.ย.-19ก.ค.67

  ประกาศกรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครองประจําปี พ.ศ. 2567 1. ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จํานวน 10 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ. อัตราเงินเดือน ระหว่าง 16,500– 18,150 บาท 2. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน 90 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ. อัตราเงินเดือน ระหว่าง 16,500– 18,150 บาท 3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จํานวน 5 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ. […]

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบรรจุข้ารับราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 1-15ก.ค.67

  ประกาศสำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1.ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 2.ตําแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการพิมพ์ – ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่าที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ทางการพิมพ์ ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ดังนี้ เปิดเว็บไซต์ https://sso.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการและตําแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน” หัวข้อย่อย “สมัครสอบ” […]

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ส.ค.67

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา (พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษา) สถานที่ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย เงินเดือน 20,090 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร : 1. เพศชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น 2. สาเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้ทางด้านภาษา SQL, C#.net framework, .Net Core, JavaScript, Node.js, Python, Java, PHP อย่างน้อย 1 ภาษา 4. หากมีความรู้ในการพัฒนา Mobile […]

MEA เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก พนักงาน MEA และบุคคลผู้พิการ 93 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.โท 24มิ.ย.-1ก.ค.67

  MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก พนักงาน MEA และบุคคลผู้พิการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน MEA  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ รับสมัครกลุ่มบุคคลภายนอก และพนักงาน MEA เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 23 คุณวุฒิ รวม 86 อัตรา อ่านรายละเอียด คลิก https://static.mea.or.th/uploads/temp/c67988a6-079 รับสมัครกลุ่มบุคคลผู้พิการจากบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 4 คุณวุฒิ รวม 7 อัตรา อ่านรายละเอียด คลิก https://static.mea.or.th/uploads/temp/ คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ กำหนดให้ผู้ที่จะได้รับคัดเลือก จะต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ (ส่วนบุคคล) ตามเกณฑ์คะแนนแบบใดแบบหนึ่งในรายการ ดังนี้ -การทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC  ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน -การทำสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP  ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน -การทำสอบภาษาอังกฤษ TU-GET  ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน -การทำสอบภาษาอังกฤษ […]

1 2 775
error: