การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน 18 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-10มี.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ในอัตรารองรับโครงการธุรกิจใหม่ 1. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ 13 อัตรา คุณวุฒิและคุณสมบัติ – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ – สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ – สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้ – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เกมส์ – สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ – สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ – สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมิเดียและอินเตอร์เน็ต – สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ – สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ – สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer Engineering) – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์- มัลติมิเดีย – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Science) – สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ – สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ – […]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน33อัตรา บัดนี้-30ก.ย.65

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2565 คุณวุฒิ ป.ตรี มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด ณ วันที่สมัครทางระบบ (และคุณสมบัติอื่น ๆ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล 1 อัตรา 2. นักออกแบบ UX / UI จำนวน 2 อัตรา 3. นักวิเคราะห์ข้อมูล 2 อัตรา 4. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 5. นักวิเคราะห์ธุรกิจ 5 อัตรา 6. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ กองมาตรฐานและรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 5 อัตรา 7. วิศวกร (เครื่องกล) 1 อัตรา 8. อาจารย์ […]

กฟภ.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน214อัตรา ปวส./ป.ตรี/ป.โท

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน กับ กฟภ. โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสํานักงานใหญ่ จํานวน 31 อัตรา และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จํานวน 183 อัตรา รวมจํานวน 214 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตําแหน่งและเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเดียวเท่านั้น 1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร 31 อัตรา 2) เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา และแม่ฮ่องสอน 13 อัตรา 3) เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติงานที่จังหวัดพิษณุโลก, กําแพงเพชร, ตาก และแพร่ 6 อัตรา 4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต […]

error: