การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน 18 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-10มี.ค.67

 

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ในอัตรารองรับโครงการธุรกิจใหม่

1. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ 13 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ
– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
– สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้
– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เกมส์
– สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ
– สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมิเดียและอินเตอร์เน็ต
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer Engineering)
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์- มัลติมิเดีย
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Science)
– สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer and Networking Engineering)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
– สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
– สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี
– สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษา
– สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
– สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการจัดการ
– สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
– สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
– สาขาวิชาสถิติศาสตรบัณฑติ (Commerce and Accountancy Dept /Program : Statistic Field of study
(Major) :IT for Business)

2. นักวิเคราะห์ธุรกิจ 3 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Science)
– สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer & Networking Engineering)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
– สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
– สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี
– สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษา
– สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
– สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทั้งนี้ต้องมีความรู้/ ทักษะ / ประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ(Business Analyst)

3. นักออกแบบ UX/UI(นอบ.) จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ
– ทุกสาขา และมีความรู้/ทักษะ/ประสบการณ์/ผลงานทางด้าน UX,UI,CX

การรับสมัคร

  • ผู้สนใจต้องศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนสมัคร พร้อมทั้ง ติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันการสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ หากยืนยันแล้ว กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือทําการสมัครใหม่โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • ผู้สนใจสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัคร ออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามรูปแบบที่ กฟภ. กําหนด ที่เว็บไซต์ http://job.pea.co.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ในอัตรารองรับโครงการธุรกิจใหม่” ภายในวันที่ 1 – 10 มีนาคม 2567 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้น วันที่ 10 มีนาคม 2567 ระบบจะปิดรับสมัครออนไลน์เวลา 20.30 น. และชําระเงินได้ถึงเวลา 22.00 น.)
  • สมัครทางเว็บไซต์ : https://pea.thaijobjob.com/202403/

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: