สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 25-29มี.ค.67

Advertisement Advertisement   สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา Advertisement ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจาก http://qcontrol.dld.go.th หัวข้อ ดาวนโหลดแบบฟอร์ม หรือขอ และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร สตส.1 ชั้น 2 สำนักตรวจสอบ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2567ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมปศุสัตว์ รับสมัครนายสัตวแพทย์ 42 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 1 -15ม.ค.67

  ประกาศกรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 42 อัตรา – คุณวุฒิปริญญาตรีทางสัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์ อัตราค่าตอบแทน : 23,430 บาท ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Down load ใบสมัคร http://certify.dld.go.th สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ชั้น3 ตึกวิจารพาหนการ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา วุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี บัดนี้-22ธ.ค.66

  ประกาศกรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 3 อัตรา – ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสัตวแพทย์จาก สัตวแพทย์สภา 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 4 อัตรา – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ 3. ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 อัตรา – จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจาก website : dld.go.th/กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อพนักงานราชการ หรือขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานที่สมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่ รับสมัครตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 ธ.ค. 2566 ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ โทร. 025012438 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมปศุสัตว์ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท 18-30ต.ค.66

  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาหรือทางการบัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจซึ่งได้ศึกษา วิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ http://finance.dld.go.th/th หรือขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ที่กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคารอุศุภราช ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 ต.ค. 2566 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ปศุสัตว์สมุทรปราการ รับสมัครเจ้าพนักงานสัตวบาล วุฒิ ปวท./ปวส.สมัครด้วยตนเอง 13-20ก.ย.66

  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญาในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ภายในวันที่ 13-20 ก.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบรรจุเป็นเจ้าพนักงานการเงินฯ วุฒิ ปวส.28ส.ค.-9ก.ย.66

  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://finance.dld.go.th ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคารศุภราช ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม. 28ส.ค.-8ก.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักควบคุมฯ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสัตวแพทย์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-5ก.ค.66

  สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://dcontrol.go.th/webnew ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-5ก.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ นครราชสีมา รับสมัครสัตวแพทย์-นักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-30มิ.ย.66

    สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ปากช่อง นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 2 อัตรา และนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-30มิ.ย.66 โทร.044-311476, 044-312863 ต่อ 1140 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบรรจุเป็น ขรก.80อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี **มีทั้งต้องผ่านและไม่ผ่าน ก.พ.** สมัครออนไลน์ บัดนี้-7ก.ค.66

  กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ สมัครทางเว็บไซต์ http://person.dld.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” หรือ https://dld.thaijobjob.com บัดนี้-7ก.ค.66 1. นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา รายละเอียดเพิ่มเติม https://file.thaijobjob.com/prakad/dld2023062/dld2023062_1 2. เภสัชกรปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม รายละเอียดเพิ่มเติม https://file.thaijobjob.com/prakad/dld2023063/dld2023063_1 3. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 9 ตำแหน่ง ปวส. ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร และต้องผ่าน ก.พ. รายละเอียดเพิ่มเติม https://file.thaijobjob.com/prakad/dld2023061/dld2023061_1 4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 10 ตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และต้องผ่าน ก.พ. รายละเอียดเพิ่มเติม https://file.thaijobjob.com/prakad/dld2023061/dld2023061_1 […]

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบรรจุสัตวแพทย์10อัตรา-เภสัชกร1อัตรา สมัครออนไลน์19มิ.ย.-7ก.ค.66

  กรมปศุสัตว์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dld.thaijobjob.com หรือ http://person.dld.go.th ภายในวันที่ 19มิ.ย.-7ก.ค.66 1. สัตวแพทย์ปฏิบัติการ 10 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/638221576597851508.pdf 2. เภสัชกรปฏิบัติการ 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/638221580380078151.pdf

1 2 11
error: