ปศุสัตว์กาญจนบุรี รับสมัครพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล วุฒิ ม.3 สมัครด้วยตนเอง 1-8มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิ ม.3 สมัครด้วยตนเอง 1-8 มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ Advertisement ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สารวัตรกรมปศุสัตว์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-12พ.ค.66

  กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ สมัครด้วยตนเอง ณ กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี บัดนี้-12พ.ค.66 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม : https://aqi.dld.go.th/webnew/images/stories/job

กรมปศุสัตว์ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิ ป.ตรี 27มี.ค.-5เม.ย.66

  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาทางการบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต สมัครด้วยตนเอง กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคารอุศุภราช ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 27มี.ค.-5เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบรรจุเจ้าพนักงานสัตวบาล วุฒิ ปวส.บัดนี้-23มี.ค.66

  กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาสัตวบาล สัตวศาสตร์ และสาขาวิชาสัตวรักษ์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://product.dld.go.th บัดนี้-23มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับสมัครบรรจุเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15มี.ค.66

  สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี (รายละเอียดสาขาวิชาอ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ บัดนี้-15มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมปศุสัตว์ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายฯ ป.ตรี บัดนี้-27ม.ค.66

  กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ บัญชี สถิติ การเงิน การธนาคาร และสาขาวิชาการตลาด มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และวิเคราะห์แผนงานงบประมาณ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้ เช่น MS Office, Internet, SPSS หรือ MS Project มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้ สมัครด้วยตนเอง/ทางระบบออนไลน์ บัดนี้-27ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี 13 อัตรา บัดนี้-3พ.ย.65

  สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี – ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ 1.2 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี จังหวัดราชบุรี – ตำแหน่งนายสัตว์แพทย์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสัตวแพทย์จาก สัตวแพทย์สภา – ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ […]

กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส.35อัตรา

  กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 20 อัตรา ปวส.ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือ สาขาวิชาสัตวรักษ์ 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 10 อัตรา ปวส.ในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 5 อัตรา ปวส.ในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 17ต.ค.-7พ.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://dld.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบรรจุนายสัตวแพทย์33อัตรา 1ก.ย.-31ต.ค.65

  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 33 อัตรา ค่าตอบแทน 23,430 บาท ป.ตรีทางสัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจาก web site : http://certify.dld.go.th หัวข้อรับสมัครงาน สพส. – หัวข้อรับสมัครงาน และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาระบบ และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ชั้น 3 ตึกวิจิตรพาหนการ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.30 น. และเวลา 13.00 – 15.00น. ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบรรจุนิติกร ป.ตรี 25-31ส.ค.65

  กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต มีความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ มีทักษะในการสอบสวนและเขียนสำนวน สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้ สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ต่างจังหวัด เข้าใจระเบียบ/กฎ ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานราชการ ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจาก http://vetservice.dld.go.thหัวข้อหลัก : ข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ : รับสมัครงาน และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ (ชั้น 5 ตึกจักรพิชัย) หรือยื่นสมัครผ่านทางอีเมล [email protected] 25-31ส.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3 11
error: