ด่วน! กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัคร จนท.แผนงานฯ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-23มี.ค.66

Advertisement Advertisement Advertisement   กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัตงานด้านวิชาการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน แผนงานและงบประมาณจะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครทางอีเมล์ บัดนี้23มี.ค.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครงาน โปรดติดต่อ โทร.02-642-4338 ต่อ 310 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ (สถานที่รับสมัคร กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2492 4901-3 ต่อ 214) 2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (สถานที่รับสมัคร กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2492 4901-3 ต่อ 214) 3. นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา […]

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครจนท.ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ บัดนี้-27ก.ย.65

  ประกาศรับสมัครงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 1. ผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office, Internet และการจัดทํา Infographic 3. มีความตั้งใจในการทํางาน มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทํางานล่วงเวลาได้ 4. ไม่จํากัดเพศ ผู้สนใจสามารถสมัครโดยส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ 1034 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) ชั้น 6 (โซน B) ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100 3. ทั้งนี้ เปิดรับสมัคร บัดนี้- 27ก.ย.65 (ในวันและเวลาราชการ) ปิดรับสมัครในวันที่ 27 […]

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี บัดนี้-15ก.ย.65

  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติทั่วไป : 1. อายุ 22 ปีขึ้นไป (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 2. สื่อสารชัดเจนและสามารถประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เรียนรู้ได้ไวและมีความรับผิดชอบสามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนดได้ 4. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ สรุปข้อมูล และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารได้ 5. สามารถพิมพ์และร่างหนังสือได้ เช่น พิมพ์หนังสือราชการ รายงานการประชุม เป็นต้น และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี 6. สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชนและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว 7. มีวุฒิภาวะ ไม่ทิ้งงาน และมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน รายละเอียดงาน : 1. ติดตาม รวบรวมข้อมูล […]

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-7มิ.ย.65

  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ 1. นักพัฒนาสังคม 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทางสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 3. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุครั้งนี้ จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน (ที่มีระบบการลงทะเบียน) โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางหรือบริษัทขนส่งเอกชน ประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ (เอกสารสมัครที่จัดส่งก่อนและหลังวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา) โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น […]

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี

  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.) นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีในทุกสาขาวิชา ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ นักพัฒนาสังคม 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิป ป.ตรีในทุกสาขาวิชา ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ, ขอนแก่น เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.ในทุกสาขาวิชา ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ พนักงานบริการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430 บาท วุฒิ ม. 3/ม. 6 ปฏิบัติงานอยุธยา พี่เลี้ยง 2 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430 บาท วุฒิ ม. 3/ม. 6 […]

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัคร จนท. ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-18ก.พ.65

  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ 1 อัตรา วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขา คุณสมบัติ : 1. อายุ 22 ปีขึ้นไป 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word / Microsoft Excel/ Microsoft PowerPoint เป็นอย่างดี และสามารถทำ Info graphic ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีทักษะการประสานงาน ติดตามงาน มีความรับผิดชอบและทำงานที่มอบหมายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 4. สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว 5. ปฏิบัติงาน พิมพ์/ร่างหนังสือ เช่น พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น เงินค่าจ้างเหมาบริการ […]

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี 6-14 พ.ค.64

  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 6-14 พฤษภาคม 2564 1.เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบติงานโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน 2.เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน การรับสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ E-MAIL : [email protected] สัมภาษณ์ทางระบบ ZOOM * ประกาศวันและเวลาสัมภาษณ์พร้อมรหัสเข้า ZOOM ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 ทางเว็บไซค์กรมกิจการผู้สูงอายุ https://www.dop.go.th/th กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ โทร 0 2642 4339 ต่อ 301 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2