การนิคมฯ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน37อัตรา ป.ตรี/ป.โท TOEIC500

Advertisement Advertisement   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 37 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท มีผลคะแนนสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน และผลคะแนนต้องไม่เกิน 5 ปี/ไม่หมดอายุ นับถึงวันปิดรับสมัคร (หากผู้สมัครไม่มีผลคะแนน/ผลคะแนนมีอายุเกิน 2 ปี จะไม่มีรายชื่อเข้าสอบ) Advertisement ***ตำแหน่งวิศวกร ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม (ใบ กว.) ***บางตำแหน่งต้องการประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้วย (โปรดอ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) รับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://ieat.thaijobjob.com/ 14-27ธ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ 0 2253 0561 ต่อ 1179 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 185/2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงานตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรี 8-23ธ.ค.65

  องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบภายใน ระดับ 3-5 สำนักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือเทียบเท่า สาขาบัญชี สาขาการเงิน/สาขา นิติศาสตร์/สาขารัฐศาสตร์/สาขาเศรษฐศาสตร์/สาขาศิลปศาสตร์ อายุไม่เกิน 35 ปี ขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.wma.or.th หัวข้อประกาศสมัครงาน ให้กรอกข้อความใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเอง/สมัครทางไปรษณีย์/สมัครออนไลน์ 8-23ธ.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

อสมท รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนงาน ป.ตรี TOEIC450 บัดนี้-5ธ.ค.65

  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนงาน/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนงานอาวุโส ส่วนแผนกลยุทธ์ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร สำนักกลยุทธ์ องค์กร 1 อัตรา – มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นใบสมัคร – วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขาบัญชี สาขาการเงิน สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง – ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาวิชาทหาร ปี 3 หรือ ปี 5 – กรณีการยื่นสมัครในตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์แผนงาน มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป และหากมีประสบการณ์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจในบริษัทจดทะเบียน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจองค์กร – มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือในการจัดทำแผนงาน และการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน เช่น Strategy Map […]

ไปรษณีย์ไทย รับสมัคร พนง.คัดแยกจดหมาย-พัสดุ 43อัตรา วุฒิ ม.3 บัดนี้-23ธ.ค.65

  ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างท่าของ(จ้างเหมา) ปฏิบัติหน้าที่เปิด – ปิดถุง คัดแยก ลำเลียง ส่งต่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์หรือถุงไปรษณีย์ และงานอื่นที่ เกี่ยวเนื่องกับการส่งต่อไปรษณียภัณฑ์และไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ประจำศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ จำนวน 43 ราย อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท (ผู้รับจ้างทำของฯแบบปฏิบัติงานไม่ครบ 35 ซม./สัปดาห์) อัตราค่าจ้างวันละ 430 บาท (ปฏิบัติงานช่วงเวลากลางวัน) และอัตราค่าจ้างวันละ 450 บาท (ปฏิบัติงานช่วงเวลากลางคืน) คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร – สัญชาติไทย เป็นเพศชายหรือเพศหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครงาน – สามารถปฏิบัติงานเป็น เวร/ผลัด 24 ชั่วโมง และสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที -วุฒิ ม.3 เทียบเท่าขึ้นไป ติดต่อขอทราบรายละเอียด และเขียนใบสมัครด้วยตนเอง ณ แผนกธุรการ อาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ […]

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครนักจัดการพืชสวน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ปฏิบัติงานพิษณุโลก

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักจัดการพืชสวน ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ – สำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท สาขาที่เกี่ยวข้องด้านพืช เช่น นิเวศวิทยา พฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พืชสวน เกษตรศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพล เรือน (ก.พ.) รับรองวุฒิ – หากสำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ต้องมีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกั งานด้านพฤกษศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี – มีความรู้ความสามารถด้านพืชสวน หรือมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง – มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ – มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการโครงการ และพันธุ์ไม้มีชีวิต – สามารถปฏิบัติงานภาคสนามและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ อัตราเงินเดือนและสวัสดิการสิทธิประโยชน์ – อัตราเงินเดือน 15,890 บาท – สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ : สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ตนเอง […]

แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง การรถไฟฯ รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ม.3

  แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านบำรุงทางและงานโยธาอื่น ๆ ใน ตอนนายตรวจทางชะอวด 1 คน และ ตอนนายตรวจทางนครศรีธรรมราช 1 คน รับค่าจ้าง วันละ 354.- บาท กำหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ได้รับการว่าจ้าง ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหาร แบบ สด.43 หรือแบบ สด.4 2.3 คุณวุฒิการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) รับสมัคร บัดนี้-28พ.ย.65 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครจนท.โครงการจำนำข้าวเปลือก ป.ตรีนิติศาสตร์

  คณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงาน โครงการรับจำนำข้าวเปลือก – สัญชาติไทย – เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป(กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) – ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ – เข้าสู่เว็บไซต์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร www.mof.or.th – ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน – กรอกข้อมูลใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน และจัดส่งมาที่ E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การคลังสินค้า รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี บัดนี้-28พ.ย.65

  องค์การคลังสินค้า รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงาน ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (สำหรับเพศชาย) หากมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานประจำสำนักคดี – ลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านคดีและบังคับคดี 1 อัตรา โดยได้รับปริญญาตรีทางกฎหมาย สาขานิติศาสตร์ – ลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลสารบบคดีและบังคับคดี 1 อัตรา โดยได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ เป็นต้น ปฏิบัติงานประจำสำนักนิติการ – ลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวินัยและสืบสวนสอบสวน 3 อัตรา โดยได้รับปริญญาตรีทางกฎหมาย สาขานิติศาสตร์ ยื่นใบสมัครงานด้วยตนเอง บัดนี้–28พ.ย.65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ที่ห้องสำนักทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 8 (10804) ตึกองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2507 5283, […]

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครเป็นพนักงาน-ลูกจ้าง วุฒิ ม.3-ป.โท

  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 121 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ปฏิบัติงาน กทม.(พระราม6), สระบุรี, ปทุมธานี, ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ บัดนี้-23พ.ย.65 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 1. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ จำนวน 2 อัตรา 2. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ จำนวน 3 อัตรา 3. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาไฟฟ้าสื่อสาร หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ จำนวน 1 อัตรา 4. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ จำนวน […]

1 2 127