กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) รับสมัครและคัดเลือกบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ 500 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. บัดนี้-17มี.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการ ในกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2567 โดยวิธีการคัดเลือก ด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2567 โดยวิธีการคัดเลือก 1. ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร ตําแหน่งรองผู้บังคับหมู่ (ทําหน้าที่นักเรียน) กองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง กองบัญชาการศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ในสถานศึกษาของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และเมื่อสําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียน นายสิบตํารวจจะได้รับการแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ยศ สิบตํารวจตรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่ สายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เรียกว่า สายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ใช้อักษรของสายสอบ คือ กห.31 จํานวน 500 อัตรา Advertisement […]

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน 330 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. 11-29มี.ค.67

  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2567 ด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดําเนินการ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ เทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ยศสิบตํารวจตรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่ สายงานตรวจคนเข้าเมือง ในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 โดยวิธีการสอบแข่งขัน ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ สายงานตรวจคนเข้าเมือง ในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จํานวน 330 อัตรา ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ อก.1 – อายุ 18-35 ปี เพศ ชาย/หญิง – วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า – ต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ – ภาษาอังกฤษ TOEFL 60, IELTS […]

วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ รับสมัครสอบผู้ช่วยพยาบาล 60 อัตรา วุฒิ ม.6 บัดนี้-26เม.ย.67

  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจําปีการศึกษา 2567 ผู้ช่วยพยาบาล 60 อัตรา มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง มีสัญชาติไทย เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี (ทั้งนี้ให้นับถึง วันเปิดการศึกษา วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567) ในกรณี เพศหญิง ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ําหนักตัวไม่น้อยกว่า40 กิโลกรัม ในกรณี เพศชาย ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร น้ําหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม รอบอกหายใจเข้าไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร และเมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร และไม่ อยู่ระหว่างได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารในปีที่สมัคร และไม่อยู่ในระหว่างรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการเป็นจําเลยในคดีอาญา ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว้นจากความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ […]

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) 315 อัตรา 23ม.ค-29ก.พ.67

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) ประจำปี 2567 จำนวน 315 อัตรา โรงเรียนนายร้อยตำรวจออกประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือก นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 โปรดติดตามรายละเอียดตามประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ • ระบบรับสมัครออนไลน์ : https://admission.rpca.ac.th • เว็บไซต์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ : https://rpca.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก โทร. 034-311103 ในเวลาราชการ – ไลน์กลุ่มเปิด (LINE OpenChat) : ข่าวสารการรับสมัคร นตท.67 (ตร.)

ดุริยางค์ตำรวจ รับสมัครสอบบรรจุตำรวจชั้นประทวน 20 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. บัดนี้-3ม.ค.67

  ประกาศสํานักงานกําลังพล รับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน กลุ่มสายงานอํานวยการและสนับสนุน (สายงานดุริยางคศิลป์) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีการคัดเลือกโดยวิธีสอบ 1. ตำแหน่ง นักดนตรีปี่สก๊อต จำนวน 3 อัตรา 2. ตำแหน่ง นักดนตรีฟลูต จำนวน : 1 อัตรา เพศชาย 3. ตำแหน่ง นักดนตรีคลาริเน็ต จำนวน 3 อัตรา เพศชาย 4. ตำแหน่ง นักดนตรีแซ็กโซโฟน จำนวน 1 อัตรา เพศชาย 5. ตำแหน่ง นักดนตรีทรัมเป็ต จำนวน 2 อัตรา เพศชาย 6. ตำแหน่ง นักดนตรีเฟร้นช์ฮอร์น จำนวน 2 อัตรา เพศชาย 7. ตำแหน่ง นักดนตรียูโฟเนียม จำนวน […]

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุตำรวจ 5,000 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. 11-20 ธ.ค.66

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคล ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)  จำนวน 5,000 อัตรา กำหนดการ – ประกาศรับสมัคร วันที่ 8 – 10 ธ.ค.66 – รับสมัครทาจอินเทอร์เน็ต วันที่ 11 -20 ธ.ค.66 – สอบข้อเขียน วันที่ 31 มี.ค.67 – ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 11 เม.ย.67 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 11 เม.ย.67 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HTTP://POLICEADMISSION.THAIJOBJOB.COM ออกแบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.66 เป็นต้นไป […]

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 348 อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-31ธ.ค.66

  ประกาศกรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) 221 อัตรา (1) ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท โดยให้เป็นไปตามการกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรม กําหนด (2) ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 11,500 -12,650 บาท โดยให้เป็นไปตามการกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรม กําหนด 2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (1) เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

620อัตรา!! เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน-สัญญาบัตร รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 9-15ต.ค.66

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 และ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 620 อัตรา กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร์ – ตำแหน่ง รอง สว.(ตรวจสอบภายใน) เพศ ชาย/หญิง จำนวน 20 อัตรา – ตำแหน่ง รอง สว.(บัญชี) เพศชาย/หญิง จำนวน 20 อัตรา กลุ่มผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกล ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง หรืออิเล็กทรอนิกส์ – ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ช่างอากาศยาน) บ.ตร. เพศ ชาย จำนวน 30 อัตรา กลุ่มผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ […]

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครบรรจุบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการ 100อัตรา บัดนี้-20ส.ค.66

  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครู (ปท 1) ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 100 อัตรา ดังนี้ – กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำนวน 5 อัตรา จันทบุรี – กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 5 อัตรา สระแก้ว – กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 1 อัตรา กาญจนบุรี – กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 7 อัตรา ประจวบคีรีขันธ์ – กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 2 อัตรา สุรินทร์ – กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำนวน 5 อัตรา อุบลราชธานี […]

ศูนย์ฝีกสุนัขตำรวจ ตชด.รับสมัครบุคคลภายนอก ชาย/หญิง สอบบรรจุเป็น ตร.ชั้นประทวน บัดนี้-14มิ.ย.66

  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ. 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจ ตระเวนชายแดน (ทำหน้าที่งานสัตวแพทย์ หรือสัตวบาล) ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 4 อัตรา คุณสมบัติทั่วไป – มีสัญชาติไทยโดยการเกิด – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 14 มิถุนายน 2566) – หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหาร และร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกต้องไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร – หากเป็นหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร – ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี – ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฝ ปาน รอยสัก […]

1 2 11
error: