กองสารนิเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับสมัครเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา วุฒิ ม.6-ปวส. บัดนี้-30พ.ค.67

 

ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

ค่าตอบแทน

  • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จํานวนเงิน 10,430 บาท ต่อเดือน
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวช.) จํานวนเงิน 11,280 บาท ต่อเดือน
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา จํานวน 13,800 บาท ต่อเดือน

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาระดับปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นด้าน การบริการ ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานภายใต้ การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของหัวหน้างาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

(1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

(2) ให้คําแนะนํา ข้อมูล และให้บริการในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบใน ประเด็นที่ไม่มีความซับซ้อน ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธี ปฏิบัติที่ชัดเจน หรือภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา
(3) ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องฉาย ภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่าง ๆ การถ่ายภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอํานวยการ กองสารนิเทศ อาคาร 12 ชั้น 3 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 9 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร 02 205 1004 ตั้งแต่วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ถึงวันพฤหัสบดีที่ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 พ.ค 2567

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: